Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major "REBROT" derivats del COVID-19

AVÍS: EN ELS PRÒXIMS DIES ESTARÀ DISPONIBLE EL TRÀMIT TELEMÀTIC ESPECÍFIC PER AQUESTS ERTOS

Les suspensions de contracte que tenguin la seva causa directa en la impossibilitat d'obrir algun o alguns o la totalitat dels centres de treball de l'empresa sol·licitant, com a conseqüència de l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19, amb les conseqüències que se'n deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Codi SIA

2328138

Persones destinatàries

Empreses i el seu personal

Termini per a resoldre i notificar

10 dies hàbils per a la resolució

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Documentació a presentar:

- Declaració responsable d'inclusió de tots els treballadors del centre de treball afectat per l'ERTO. NOMÉS s'ha de presentar quan l'empresa disposi de més d'un centre de treball amb la mateixa activitat (amb el mateix CNAE).

- Llistat de personal afectat amb totes les dades sol·licitades (s'ha d'adjuntar com a document de full de càlcul .xls o .odp)

- Informe de vida laboral de l'empresa emès per la TGSS del període comprès des de l'1 de gener de 2019 fins a la data de la sol·licitud (s'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic com a "altres documents")

- Declaració responsable autoritzant al SEPE i SOIB (s'ha de firmar per l'empresari i adjuntar el documento escanejat en pdf o bé firmat digitalment)

- Breu memòria descriptiva

- Les empreses del sector turístic i activitats accessòries han de presentar la declaració responsable específica sobre l'absència de demanda d'activitat turística.

Altres normatives:

* Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 24 d'agost de 2020 sobre mesures per als treballadors inclosos a expedients de regulació temporal d'ocupació de força major per "rebrot".

* Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

El termini per a resoldre aquests expedients s'ha ampliat de 5 a 10 dies per la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s'amplia el termini establert a l'article 51.7 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per resoldre els expedients de regulació temporal d'ocupació de força major per rebrot, publicada al BOIB núm. 146 de 29 d'agost de 2020 (teniu l'enllaç a l'apartat "documents relacionats").

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major "REBROT" derivats del COVID-19

Requisits

L'existència de força major, com a causa motivadora de la suspensió de contractes dels treballadors prevista a l'article 47.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, que haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, havent d'afectar, tret de causa degudament justificada i acreditada documentalment, a totes les persones treballadores adscrites i a l'alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats.

Documentació a presentar

- Llistat de personal afectat amb totes les dades sol·licitades (s'ha d'adjuntar com a document de full de càlcul .xls o .odp)

- Informe de vida laboral de l'empresa emès per la TGSS del període comprès des de l'1 de gener de 2019 fins a la data de la sol·licitud (s'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic com a "altres documents")

- Declaració responsable autoritzant al SEPE i SOIB (s'ha de firmar per l'empresari i adjuntar el documento escanejat en pdf o bé firmat digitalment)

- Breu memòria descriptiva

- Les empreses del sector turístic i activitats accessòries han de presentar la declaració responsable específica sobre l'absència de demanda d'activitat turística.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils per a resoldre

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900