Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19.

La finalitat dels ajuts és ajudar als autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat pel COVID-19, i mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d'autoocupació.

Són actuacions subvencionables:

a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19.

Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

b) La concessió favorable d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats.

c) Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020.

Codi SIA

2306449

Persones destinatàries

Els beneficiaris de la convocatòria d'ajuts que poden ser:

1. En el cas de persones autònomes amb activitat durant tot l'any:

Poden ser beneficiàries les persones que s'hagin mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, des d'un any abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.

2. En el cas de persones autònomes temporals:

Poden ser beneficiàries les persones que s'hagin mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos d'activitat com a mínim, des d'un any abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Tràmits

X

Ampliació del termini sol·licitut

Requisits

A. Beneficiaris

1. En el cas de persones físiques autònoms amb activitat durant tot l'any:

Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, ininterrompudament, des d'un any abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.

2. En el cas de persones físiques autònoms temporals:

Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos d'activitat com a mínim, acumulats que poden ser no consecutius, des d'un any abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.

B. Requisits generals

Les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Desenvolupar la seva activitat econòmica empresarial a títol lucratiu, personal i directe a les Illes Balears.

b) Tenir domicili fiscal a les Illes Balears.

c) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social i de las obligacions tributàries amb l'entitat local del domicili fiscal del beneficiari.

e) Constar d'alta en el Cens sobre el impost d'Activitats Econòmiques de l'Agència Tributaria com a treballador autònom.

C. Requisits específics

Els sol·licitants s'han de trobar inclosos en alguna de les següents situacions:

a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19.

Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la facturació durant l'estat d'alarma almenys en un 75% en relació amb la facturació durant el mateix període de l'any anterior. Aquest període serà l'equivalent a la duració de l'estat d'alarma.

b) La realització d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), per força major o per causes econòmiques i productives.

c) Persones físiques autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020.

d) En el casos de persones físiques autònoms que des de la declaració de l'estat fins a la presentació de la sol·licitud, no estan en les circumstàncies dels apartats anteriors, si s'han vist afectats per la COVID-19.

Entenem que s'han vist afectats per la COVID-19 si es compleixen els requisits de l'apartat 2.C.a.

Documentació a presentar

1. Les persones sol·licitants han d'adjuntar a la sol·licitud presentada de forma telemàtica la documentació següent:

a) En cas de cessament de l'activitat, tant per cessament forçós de l'activitat, com per reducció de la facturació del 75%, s'haurà d'adjuntar la resolució de reconeixent de la prestació de la seva mútua col·laborada amb la Seguretat Social pel cessament de l'activitat o la reducció de la facturació del 75%.

b) En cas de què l'autònom sol·licitant tingui treballadors, s'adjuntarà l'informe de vida laboral del codi de compte de cotització, des de l'1 de gener de 2019.

c) En el cas dels autònoms que estiguin d'alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent, hauran d'aportar el certificat d'aquest òrgan on consti la data d'alta com a mutulista.

Excepcionalment, atès que la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular no pot obtenir la documentació prevista en l'apartat b), es demana a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears consultarà les dades d'identitat del sol·licitant, la situació en el Cens sobre l'impost d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i vida laboral, tret que hi hagi una oposició expressa de l'interessat a aquesta consulta, que l'haurà d'aportar.

3. En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en el termini de quinze dies comptadors des de què es produeixi la nova situació.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins el dia 31 de desembre de 2020 o quan el crèdit s'hagi exhaurit.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

C/ de Montenegro, 5.

(promocioeconomica@caib.es)

Observacions

Veure pdf annex (Descripció de la tramitació)

Municipis en els quals s'obre un nou termini per presentar sol·licituds d'ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19

Alcúdia, Ciutadella, Costitx, Eivissa, Esporles, Formentera, Pollença, Sant Josep de sa Talaia:

De dia 23/11/2020 al 27/11/2020

Calvià:

Del 30/11/2020 al 4/12/2020.