Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de dinamització de la vida universitària de les Illes Balears

Concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

Aquestes ajudes pretenen fomentar activitats com:

a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari.

b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional.

c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries.

d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5.g de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

Quedan EXCLOSES les activitat següents:

La publicació de llibres d'actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars, així com la reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l'entitat sol·licitant.

Import màxim de la subvenció per activitat: 1.500,00 euros.

La concessió o la denegació dels ajuts es notificarà individualment als interessats.

--------------------

Protocol de Seguretat per la presentació de Sol·licituds d'Ajudes de Dinamització de la vida universitària de les Illes Balears:

Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant dels diferents Registres de la CAIB per la presentació de sol·licituds dirigits a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

Codi SIA

2280020

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

1. Les persones físiques i les jurídiques, públiques o privades, sense finalitat de lucre que promoguin alguna de les actuacions amb incidència i repercussió en la dinamització de la vida universitària de les Illes Balears que s'estableixen en el punt 1 d'aquest annex.

2. També se'n poden beneficiar les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme les activitats que s'estableixen en el punt 1 de la Convocatòria.

3. Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascun dels membres, que també tenen la consideració de beneficiaris.

En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per poder complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

Queden EXCLOSES d'aquestes ajudes:

Les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

Les persones o les entitats sancionades o condemnades en els darrers tres anys perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

No es consideren entitats beneficiàries les entitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o entitats similars.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data de presentació de la Sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajudes de dinamització

Requisits

Dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

Documentació a presentar

- Sol·licitud emplenada i signada degudament per la persona sol·licitant.

- Declaració responsable de veracitat de dades bancàries degudament emplenada i signada de la persona física o jurídica sol·licitant que és titular o cotitular.

- Projecte de les activitats objecte de l'ajuda, signat per la persona sol·licitant (veure apart d) del punt 10.1)).

---------> A més de (segons el cas):

A) Persones jurídiques públiques o privades SENSE FINALITAT LUCRATIVA:

- Còpia de la targeta d'identificació fiscal (NIF).

- Document acreditatiu de les facultats atorgades al representant de l'entitat que signa la sol·licitud.

- Per entitats privades sense ànim de lucre: Acreditació de la seva personalitat mitjançant el document constitutiu de l'entitat i, si en tenen, els estatus degudament registrats al registre corresponent.

B) Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, SENSE PERSONALITAT JURÍDICA:

- NIF de cadascun dels components.

- Document de constitució de l'agrupació.

- Document de designació del component de l'agrupació que actua com a representant en aquesta convocatòria amb poders suficients per complir les obligacions que correspon a l'agrupació.

--------------------

Juntament amb la documentació abans esmentada, la persona sol·licitant ha de presentar la documentació o indicar en la sol·licitud la informació establerta en el punt 10.2 de la Convocatòria.

Models:

Termini màxim

Des del 24 de febrer fins al 18 de juny de 2021.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional