Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2020-2021 (Residència UIB)

Es convoquen un total de 9 beques d'allotjament:

- 1 beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior.

- 8 beques per a alumnes del primer curs de grau de qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de la UIB de Mallorca.

La concessió o la denegació dels ajuts s'ha de notificar individualment als interessats.

Codi SIA

2279967

Persones destinatàries

Nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb l'objectiu de fomentar la seva integració a la vida acadèmica del campus universitari i que tenguin el domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.

En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis abans esmentats.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Sol·licitud d'Ajudes d'Allotjament per nous alumnes universitaris de la Universitat de les I.Balears durant el curs acadèmic 2020-201

Requisits

Per poder obtenir l'ajuda d'Allotjament de nous estudiants a la Universitat de les Illes Balears (Residència UIB), s'han de complir els següents requisits generals i específics:

Requisits generals (punt 5.2 de la Convocatòria); requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2019-2020 (punt 5.3 de la Convocatòria); requisits de funcionament i de permanència de la residència d'estudiants de la UIB (punt 5.4 de la Convocatòria) i per a les sol·licitants de la beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior a més dels requisits esmentats en els punts anteriors també s'han de complir el requisits del punt 5.5 de la Convocatòria.

Requisits generals (punt 5.2) que el sol·licitant de l'ajuda ha de complir:

a) Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.

b) Cursar a la Universitat de les Illes Balears (UIB) 42 crèdits o més del primer curs d'una única titulació universitària oficial de grau durant l'any acadèmic 2020-2021. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions de grau que componen la PCEO.

c) Tenir el domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis abans esmentats.

Documentació a presentar

a) L'imprès de Sol·licitud emplenat i degudament signat per la persona sol·licitant i amb les signatures d'autorització dels altres membres de la unitat familiar.

b) En el cas d'alumnes estrangers, fotocópia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

d) En el cas que No s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades següents:

- Dades de empadronament: Presentar un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

- Dades d'Identitat: Presentar fotocòpia del DNI.

- Dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d'Educació i Formac. Professional: Presentar un certificat emès pel centre d'ensenyament que acrediti si la persona sol·licitant ha rebut alguna beca d'aquest Ministeri.

e) Una fotocòpia compulsada del llibre de família a l'efecte de determinar el número de membres de la unitat familiar.

f) L'acreditació documental corresponent en el cas que el sol·licitant tengui dret a alguna de les deduccions de la renda familiar d'acord amb el que es disposa en l'apart 8 de la Convocatòria.

g) Fotocòpia de l'imprès de matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic 2020-2021 en què consti la titulació cursada pel sol·licitant i el número de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

h) Fotocòpia compulsada del resultat de les proves d'accés a la Universitat. En el cas d'accedir a la Universitat per altres vies, una fotocòpia compulsada de la nota de la prova o l'ensenyament que permeti l'acceés a la Universitat.

i) Fotocòpia compulsada de l'imprès de reserva de plaça a la residència d'estudiants i del pagament del dipòsit.

j) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'Ajuda.

Models:

Termini màxim

Des del 21 d'agost fins al 30 de setembre de 2020.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d’aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.


Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Observacions

1. L’imprès de sol·licitud s’ha d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es). La resta d’impresos també són a disposició de les persones interessades en aquesta pàgina web.

2. La persona interessada ha de presentar la sol•licitud, una vegada emplenada en línia, juntament amb la documentació requerida en l’apartat 11 d’aquest annex, al Registre de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’adreçar al conseller d’Educació, Universitat i Recerca.

A l’imprès de sol·licitud consten les subvencions o els ajuts obtinguts o sol•licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, o hi ha de figurar una declaració expressa de no haver-ne sol•licitat cap.

La persona sol3licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Política Universitària i Recerca en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol3licituds d’ajuts.

3. Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre). En el cas que l’oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

4. En el cas que en el registre o en la datació d’una sol·licitud no hi consti l’hora oficial de presentació es considerarà presentada a les 23 hores, 59 minuts i 59 segons del dia consignat, als efectes de concedir els ajuts d’acord amb el que es preveu en el punt 15 d’aquest annex.

5. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 30 de setembre de 2020.