Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2020, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior.

Codi SIA

2265244

Persones destinatàries

Any 2020 Línia 1. Es poden beneficiar de les subvenció de la línia 1 d'aquesta convocatòria les corporacions locals i els consells insulars, i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió suficients per executar el projecte corresponent. La Línia 2. Té com a objectiu incrementar la participació de les dones en el programa i la inserció posterior en el món laboral.Es poden beneficiar de les subvenció de la línia 2 d'aquesta convocatòria les corporacions locals, els consells insulars i les mancomunitats,i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió suficients per executar el projecte corresponent.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Presentació de les sol·licituds és des de l'1 de març fins al al 30 d'abril de 2020 per a l'exercici del 2020.

Requisits

Any 2020 Línia 1. Es poden beneficiar de les subvenció de la línia 1 d'aquesta convocatòria les corporacions locals i els consells insulars, i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió suficients per executar el projecte corresponent. La Línia 2. Té com a objectiu incrementar la participació de les dones en el programa i la inserció posterior en el món laboral.Es poden beneficiar de les subvenció de la línia 2 d'aquesta convocatòria les corporacions locals, els consells insulars i les mancomunitats,i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió suficients per executar el projecte corresponent.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'1 de març fins al al 30 d'abril de 2020 per a l'exercici del 2020.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional