Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Formulari per a l'abstenció i recusació de membres de les unitats d'avaluació.

Sol·licitar l'abstenció o recusació d'alguna persona que forma part de la unitat d'avaluació de competències professionals una vegada s'hagi consultat la llista de persones que formen part d'aquesta

Codi SIA

2263121

Persones destinatàries

Personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

16 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Funció Pública

Tràmits

X

Formulari per a l'abstenció i recusació de membres de les unitats d'avaluació

Requisits

Personal funcionari i laboral de l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de la CAIB

Documentació a presentar

Termini màxim

16 DIES

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Funció Pública

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Coordinació i Modernització

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177700 - Fax: 971176898

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Funció Pública
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar