Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius

L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport únicament del material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament, se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023.

S'entén per material esportiu l'imprescindible per practicar l'esport el propi de la modalitat esportiva i el necessari per al seu desplaçament, sigui cotxe, remolc o camió per el trasllat de bicicletes, motocicletes, animals, caiacs, vaixells. El transport pot ser fet mitjançant companyia aèria o empresa naviliera.

Transport de material esportiu a les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: se subvenciona únicament el cost total del transport de material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva, fins a una subvenció màxima de 800,00 per trasllat.

Transport de material esportiu a la Península, a les illes Canàries, Ceuta i Melilla: l'import per subvencionar és el cost del transport, únicament del material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals del calendari oficial i obligatori organitzades per la corresponent federació esportiva d'Espanya. L'import a subvencionar per viatge d'anada i tornada serà del 50% del cost del desplaçament, sense excedir de les següents quantitats segons mitja de transport:

Avió: El màxim de la subvenció serà de 100,00 euros per esportista.

Vaixell (per desplaçament de vehicle per transportar bicicletes, cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs, vaixells, arcs de tir o armes): El màxim de la subvenció serà de 400,00 € per vehicle de transport traslladat.

L'objecte d'aquesta convocatòria és exclusivament el transport del material esportiu necessari per a la competició, no dels esportistes. En tot cas, està inclòs en l'objecte d'aquesta convocatòria el desplaçament del conductor dels cotxes, remolcs i/o camions amb els quals es fa el transport del material o animals

Codi SIA

2261411

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a).Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

b).Els esportistes de les Illes Balears de les categories cadet, infantil, juvenil, júnior, sènior o absoluta, que participin en les lligues d'àmbit autonòmic o estatal, o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

c).Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

d).Els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats a la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

Per poder ser beneficiaris dels ajuts per el transport de material esportiu entre les Illes Balears, és necessari que els esportistes disposin de la corresponent llicència federativa balear (o de l'espanyola en el cas de l'apartat d del punt 2.1) vigent de la categoria juvenil, júnior, sènior o absoluta en el moment de fer el desplaçament i amb llicencia esportiva vigent d'una federació esportiva de les Illes Balears.

Per tal d'unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un esportista pertany a la categoria infantil quan ha fet 13 anys. No obstant això, en cas que hi hagi esportistes menors de 13 anys però que participin en una categoria inclosa en aquesta convocatòria, els desplaçaments d'aquests menors també són objecte de subvenció.

Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria

a).Els esportistes amb contracte professional, i també els desplaçaments per participar en competicions de caràcter professional. S'entén que tenen caràcter professional les competicions que el Consell Superior d'Esports hagi qualificat així, atès l'article 46 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, estatal de l'esport.

b).Els esportistes de les Illes Balears que participin en les lligues d'àmbit autonòmic o estatal, o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, formant part d'equips esportius o seleccions autonòmiques que no siguin de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c).Els trasllats a campionats o proves esportives organitzades per la resta de federacions autonòmiques d'Espanya i/o entitats publiques o privades.

d).Els trasllats d'anada i tornada per carretera o tren des de l'aeroport o port de la península fins a la localitat on es disputi la prova esportiva.

Termini per a resoldre i notificar

Les sol·licituds s'han de resoldre a mesura que es presentin de manera completa i correcta a partir de l'ordre de presentació i fins que s'exhaureixin els fons de la convocatòria o fins que acabi el termini fixat.

Les resolucions s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud Material Esportiu

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

L'imprès normalitzat es pot aconseguir per Internet a la pàgina web de la Direcció General d'Esports o a les dependències de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè de l'annex d'aquesta Resolució en el Registre de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a qualsevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Còpia o duplicat de la factura de compra a nom del sol·licitant, en la qual han de figurar:

Descripció del material esportiu traslladat.

Dates i llocs del trasllat.

Cost del trasllat del material esportiu.

Taxes i impost del valor afegit.

En el cas que les factures emeses per les navilieres no desglossin les tarifes per cadascun dels vehicles desplaçats, s'haurà de presentar còpia dels documents de reserva del trasllat.

Acreditació del pagament de la factura:

Pagament al comptat. A la factura ha de constar el nom i llinatges, DNI, càrrec i signatura de la persona que ha cobrat, així con la data del cobrament.

Pagament per transferència bancària. Còpia de la transferència bancària.

Pagament mitjançant targeta de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la targeta on figuri l'apunt del càrrec.

c) Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) En cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

e) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

f) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esport .

g) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat l'ha d'adjuntar d'ofici l'òrgan instructor.

h) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

i) Còpia de l'acta del partit o de la prova esportiva, o certificat de la federació esportiva corresponent relatiu a la participació o l'assistència de l'esportista o del club a la competició, i també de l'assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d'equip...).

j) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

k) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, publica o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

l) Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

i) Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.

ii) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.

iii) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

iv) Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears dels clubs i federacions esportives de les Illes Balears que sol·licitin les subvencions previstes en aquesta convocatòria.

El sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria d'Afers Socials i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal l'aportació de la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En el cas que la persona o entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports, ja s'hagi presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què es troba el document, no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

L' incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Esports
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar