Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2019-2020

Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin:

 - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2019-2020 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).

 - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2019-2020 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

 - Especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB

Persones destinatàries

Alumnes d'ESPA, de Formació Professional presencial de grau mitjà o superior i alumnes d'especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel SOIB que reuneixin els requisits del punt 5 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud beques SOIB jove

Requisits

1.- ESPA i FP

a) Tenir més de 18 anys i menys de 30.

b) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB.

c) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària.

d) En el cas dels alumnes de cicles de formació professional s'han de matricular a un nombre de mòduls que sumin com a mínim 750 hores lectives (s'inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).

e) En el cas dels alumnes de cicles de formació professional, no haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2018-2019

f) Aprofitament del curs en els termes prevists en el punt 5.1 de la convocatòria.

2.- Cursos de Formació Professional per a l'ocupació

a) Tenir més de 16 anys i menys de 30.

b) Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB.

c) Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària.

d) Cursar una especialitat formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que finalitzi entre de l'1 de juliol de 2019 i el 31 de juliol de 2020.

e) Aprofitament del curs en els termes prevists en el punt 5.2 de la convocatòria.

Documentació a presentar

- Sol.licitud

- Document D52 (declaració responsable de veracitat de dades bancàries)

- Còpia de l'imprès de matrícula (només per ESPA i FP)

- Declaració responsable segons model oficial

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

ESPA: Des de l'inici de cada un dels terminis de matriculació fins a les dates següents:

-15 de gener de 2020 en el cas d'alumnes matriculats al primer quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020

-31 de maig de 2020 en el cas d'alumnes matriculats al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020

FP: Des de l'inici de cada un dels terminis de matriculació fins al 31 de maig de 2020.

Especialitats formatives: Veure art. 6.3.b) de l'annex 1 de la convocatòria explicat a les instruccions.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942