Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques formatives per a desocupats majors de 30 de anys, així com a dones víctimes de violència masclista 2019-2020

Subvenció per a alumnes que cursin especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació, per l'import de 21 euros per dia d'assistència.

Codi SIA

2094672

Persones destinatàries

- Treballadors majors de 30 anys que hagin estat desocupats durant al menys 4 mesos en els darrers 6 anteriors a l'acció formativa.

- Dones víctimes de violència masclista, en situació d'atur.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de beca

Requisits

- Persones treballadores majors de 30 anys registrades al SOIB o un altre servei públic del sistema nacional d'ocupació com a demandants d'ocupació, que hagin estat en situació d'atur durant al menys 4 mesos en els darrers 6 anteriors a l'acció formativa, que reuneixin les condicions de l'apartat 5 de l'annex 1 de la convocatòria.

- Dones víctimes de violència masclista registrades al SOIB com a demandants d'ocupació que compleixin les condicions de l'apartat 5 de la convocatòria.

Documentació a presentar

- Sol.licitud

- Document D52 (declaració responsable de veracitat de dades bancàries)

- Declaració responsable segons model oficial

La situació de dona víctima de violència masclista s'ha d'acreditar mitjançant un dels documents següents:

- Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

- Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

- Informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

- Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des de l'inici de la primera acció formativa que cursi la persona interessada fins a un mes posterior comptador des del dia següent que aquesta acabi.

IMPORTANT: En cas que la primera acció formativa de les especialitats formatives que finalitzin des de l'1 de setembre de 2019, hagi començat i finalitzat abans de la publicació d'aquesta convocatòria (11/06/2019): Termini de sol·licitud com a màxim fins a dos mesos després del dia de publicació d'aquesta convocatòria (11/08/2019).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar