Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat de 6è de primària, 1r de batxillerat i 2n d'FP de grau mitjà o grau superior en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2019

Convocar, com a mínim, 345 ajuts per a la participació d'alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a diferents programes d'immersió lingüística en llengua anglesa, segons el nivell educatiu de l'alumnat participant, organitzats per la Conselleria d'Educació i Universitat durant l'estiu del 2019.

Persones destinatàries

Alumnat del sisè curs d'educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajut per a la participació de l'alumnat en un 'Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger o en l'Escola d'estiu en llengua anglesa' durant l'estiu de 2019

Requisits

Alumnat que opta a la Modalitat A (2n curs de formació professional de grau mitjà o grau superior):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 2n curs de formació professional de grau mitjà o grau superior durant el curs escolar 2018-2019.

b) Cicles LOE: Tenir els requisits necessaris per tal de poder accedir a l'FCT de grau mitjà o superior del mateix cicle que s'està cursant.

Cicles LOGSE: Tenir aprovats tots el mòduls de la primera i segona avaluació del mateix cicle que s'està cursant.

c) Específic per a grau mitjà: haver nascut entre l'any 2000 i 2002.

d) Específic per a grau superior: haver nascut entre l'any 1998 i 2000.

e) En cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea, s'haurà de complir amb la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda.

Alumnat que opta a la Modalitat B (1r curs de batxillerat):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 1r de batxillerat durant el curs escolar 2018-2019.

b) Haver estat escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2017-2018 en el nivell educatiu de 4t d'ESO.

c) Haver obtingut una nota igual o superior a 6 en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2017-2018 (4t d'ESO).

d) En cas de no ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea, s'haurà de complir amb la normativa corresponent per poder viatjar a Irlanda.

Alumnat que opta a la Modalitat C (6è curs d'educació primària):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i estar cursant el nivell educatiu de 6è curs d'educació primària durant el curs escolar 2018-2019.

b) Haver estat escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2017-2018 en el nivell educatiu de 5è curs d'educació primària.

c) Tenir aprovades la primera i segona avaluació de l'assignatura de llengua anglesa del present curs escolar.

Documentació a presentar

- Sol·licitud de participació.

- Declaració responsable.

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, és a dir, del 17 al 31 de maig de 2019.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgfpfp.caib.es)