Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2019

L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2019.

La concessió d'aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dona lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els esportistes que compleixin els requisits següents:

a) Tots els esportistes que obtinguin una puntuació igual o superior a deu punts, com a resultat d'aplicar els criteris i barems de l'apartat 9. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l'any 2018 o en alguns casos en els quals els títols aconseguits durant els anys 2016 i 2017 continuïn vigents.

b) Haver nascut a les Illes Balears o tenir el veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, des d'abans de l'1 de gener de 2016 fins a l'actualitat.

c) Tenir el domicili fiscal a Espanya.

d) Els esportistes que havent competit l'any 2018 representant una comunitat autònoma, sigui aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Els esportistes que havent competit l'any 2018 amb llicència federativa autonòmica, sigui aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit en el cas que no hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l'esportista o en cas que l'esportista tingui llicència nacional.

f) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol·licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els esportistes que es trobin en algun dels casos següents durant les competicions disputades l'any 2018:

· Competidors de lligues professionals de futbol.

· Competidors de lligues professionals de bàsquet.

· Ciclistes professionals que tinguin contracte amb un equip de la UCI World Team.

· Tennistes professionals ATP que hagin disputat una fase final d'un màster 250 o una competició de nivell superior.

· Tennistes professionals WTA que hagin disputat una fase final d'un torneig premium o una competició de nivell superior.

· Jugadors de golf professionals del PGA Tour i de l'European Tour.

· Competidors de moto GP.

· Competidors de fórmula 1.

· Competidors del World Rally Championship.

· Modalitat de Caça, llevat de l'especialitat de compak sporting

· Conductor professional de competicions "premiun" o professionals de Trot.

· Modalitats esportives de Columbicultura, Colombofília i Llebres

· Esportistes professional de les modalitats esportives de boxa, kickboxing i fisioculturisme llevat del fisioculturisme natural.

En aplicació de l'article 4 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, no son objecte d'aquesta convocatòria les competicions de tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia.

Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria els esportistes amb contracte professional. S'entén que tenen caràcter professional les competicions que el Consell Superior d'Esports hagi qualificat així, atès l'article 46 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, estatal de l'esport.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

Sol·licitud esportistes destacats

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert. En cas que aquest no pugui fer la tramitació per qualsevol motiu, pot delegar aquesta funció en una altra persona que haurà de presentar una declaració responsable de representació. En cas de menors d'edat o persones dependents pot presentar la sol·licitud el representant legal de l'esportista.

Les sol·licituds, segons el model de sol·licitud normalitzat, han d'anar adreçades a la Direcció General d'Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents models necessaris per sol·licitar l'ajut es poden aconseguir per Internet en la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut (http://esports.caib.es).

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini que fixa l'apartat cinquè de l'annex 1 d'aquesta Resolució al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud (model 1) emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari. Podrà signar el document l'esportista, la persona en qui delega o el representant legal de l'esportista.

b) En cas de que presenti la sol·licitud una altra persona que no sigui el beneficiari directe, declaració responsable de que té autorització per presentar la sol·licitud en el seu lloc.

c) Fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona en qui delega la representació, si escau.

d) Declaració responsable de la persona sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de l'ajut, de conformitat amb la normativa aplicable (inclosa al full de sol·licitud).

e) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge (inclosa al full de sol·licitud).

f) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no haver competit representant a altres comunitats autònomes durant l'any 2018 (inclosa al full de sol·licitud).

g) Declaració responsable de la persona sol·licitant de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud (inclosa al full de sol·licitud).

h) En el cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es pot obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

i) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'adjuntar d'ofici aquest certificat.

j) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social (per autoritzar la consulta veure punt 4.6).

k) Declaració responsable amb les dades de cada resultat presentat (model 2). Podran presentar-se un màxim de tres resultats obtinguts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018 (ambdós inclosos) o dels resultats encara vigents dels anys 2016 i 2017 de campionats que no s'hagin realitzat durant el 2018, d'acord amb el model de declaració responsable de resultats.

l) Classificació final de cada un dels resultats presentats on aparegui el nom de la competició i la data, els noms dels competidors i la posició obtinguda. A més, en els resultats de competicions internacionals ha d'aparèixer el país al qual pertanyen cada un dels esportistes o equips participants.

m) En cas de presentar un resultat internacional, declaració responsable de que el sol·licitant ha participat a un campionat d'Espanya, d'Europa o del Món de categoria absoluta, o fins a dues categories per sota de l'absoluta, entre els anys 2015 i 2018, o bé, declaració responsable de que el sol·licitant té la condició vigent d'esportista d'Alt Nivell Balear o d'Alt Nivell Nacional.

n) Certificat federatiu de llicència esportiva balear o nacional del 2019 o còpia de la llicència original.

o) Certificat d'empadronament que demostri que es compleix el requisit b de l'apartat 2.1, en cas de no haver nascut a una localitat de les Illes Balears.

p) Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia.

q) En el cas d'haver estat en concentració permanent (com a intern o extern) durant un mínim de tres mesos de l'any 2018 en un CAR o CEAR reconegut pel CSE, o bé al CTEIB, declaració responsable de que es compleix aquesta condició, indicant el nom del centre, nom del programa i data d'incorporació i sortida del mateix, si escau. No tindrà cap benefici tenir aquesta condició si no es pot presentar conjuntament amb el punt següent.

r) En cas d'acomplir la condició esmentada al punt anterior s'ha de presentar una declaració responsable d'haver representat a la selecció nacional absoluta o de segona categoria d'edat en un mundial o en un europeu entre els anys 2015 i 2018, indicant el nom del campionat, les dates, el lloc de celebració i la posició aconseguida.

s) En cas que l'esportista hagi estat lesionat durant les competicions més importants de 2018, s'ha de presentar un certificat de la lesió esportiva que acrediti el temps de baixa i relació de les competicions que no s'han pogut fer com a conseqüència de la lesió.

Models:

Termini màxim

29 d'abril de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)