Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Consentiment per tractar les dades incloses en la base de dades de persones formadores i incorporar-les en el REFOIB

Tràmit telemàtic de consentiment per tractar les dades incloses en la base de dades de formadors del SOIB i incorporar-les al Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat

Persones destinatàries

Persones formadores que ja estan inscrites en la base de dades interna del SOIB per haver impartit accions formatives dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat, que es volen inscriure en el REFOIB.

Termini per a resoldre i notificar

2 mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les persones formadores que ja estan inscrites en la base de dades interna del SOIB per haver impartit accions formatives dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat i que es volen inscriure en el REFOIB, disposen d'un termini de dos mesos des de la data de publicació del Decret18/2019, de 15 de març, pel qual se crea i regula el Registre públic de persones per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat, per completar el tràmit de consentiment. Si aquest tràmit es realitza dins el termini esmentat, l'alta en el REFOIB serà automàtica. El tràmit es pot realitzar fins el dia 17 de maig de 2019.

Una vegada realitzat el tràmit de consentiment els formadors poden modificar les seves dades o mòduls formatius mitjançant el tràmit d'inscripció,

Un cop transcorregut aquest termini de dos mesos, per inscriure's al REFOIB, s'haurà de sol·licitar la inscripció i presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts en la normativa de certificats de professionalitat.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Consentiment per tractar les dades incloses en la base de dades de persones formadores i incorporar-les al REFOIB

Requisits

Estar inscrit en la base de dades interna del SOIB

Documentació a presentar

Termini màxim

2 mesos

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942