Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2018

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2018

Persones destinatàries

Les associacions de persones consumidores i usuàries amb domicili social a les Illes Balears d'acord amb el que s'estableix al punt 3 de l'annex 1 de la convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d'oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Si presentau els documents en un registre diferent al de la Conselleria de Salut, heu de trametre a la Direcció General de Consum per correu electrònic (subvencions@dgconsum.caib.es) la sol·licitud, amb el segell d'entrada dins del termini, en el termini màxim de les 24 hores següents a la presentació de la sol·licitud en el registre. De la mateixa manera, si s'envia per correu certificat, s'ha de trametre per correu electrònic la sol·licitud, datada i segellada per l'oficina de Correus, en la qual consti que s'ha enviat dins del termini hàbil de presentació.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Consum

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció per dur a terme activitats en matèria de consum

Requisits

Reunir les condicions que estableix la convocatòria

Documentació a presentar

La que estableix el punt 7 de la convocatòria

Models:

Termini màxim

15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Consum

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Consum

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177303

(mttoledo@dgconsum.caib.es)