Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Resolució per la qual es convoquen ajuts destinats a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears

Donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, en paper o en suport digital, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua.

Persones destinatàries

- Empreses periodístiques amb domicili social a les Illes Balears. S'entén per empresa periodística una societat mercantil que té com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions de caràcter periodístic.

- Entitats sense finalitat de lucre amb domicili social a les Illes Balears que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions de caràcter periodístic.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució de concessió s'ha de dictar i publicar en el BOIB en el termini de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

- En el cas de publicacions diàries en català editades durant el 2017, estar publicades en llengua catalana, és a dir, que com a mínim el 90 % dels continguts estiguin redactats en aquest idioma i que els textos s'ajustin a les normes de correcció lingüística.

- En el cas de publicacions diàries en castellà que vulguin habilitar durant l'any 2018 una edició en català, presentar un projecte amb les característiques definides en el punt 4.3 de les bases.

Documentació a presentar

La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud es troba en el punt 9 de les bases de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució al BOIB.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Foment de l'Ús del Català

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(foment@dgpoling.caib.es)

X

Llista provisional d'admesos i exclosos

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Els interessats poden esmenar les deficiències detectades en la seva sol·licitud o documentació presentada juntament amb aquesta fins dia 22 d'agost. Les esmenes s'han de presentar als mateixos llocs que s'indiquen en l'apartat 8.2 de la convocatòria.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Foment de l'Ús del Català

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(foment@dgpoling.caib.es)

Observacions

Un cop revisades totes les sol·licituds rebudes per acollir-se a la convocatòria d'ajuts destinats a la premsa diària escrita en català a les Illes Balears per a l'any 2018, segons la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 14 de juny de 2018 (BOIB n. 76, de 21 de juny), la Comissió d'Avaluació ha elaborat la següent llista provisional d'admesos i exclosos.

X

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Foment de l'Ús del Català

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(foment@dgpoling.caib.es)

Observacions

Una vegada transcorregut el termini per esmenar les deficiències detectades en determinades sol·licituds presentades per acollir-se a la convocatòria de subvencions destinades a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2018, la Comissió Avaluadora ha elaborat la llista definitiva d'admesos i exclosos.

X

Proposta de resolució

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Foment de l'Ús del Català

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(foment@dgpoling.caib.es)

Observacions

Proposta de resolució per adjudicar els ajuts destinats a la premsa diària escrita en català a les Illes Balears per a l'any 2018