Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques FPI 2018

Convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents:

Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Persones destinatàries

Són destinatàries dels ajuts les entitats ubicades a les Illes Balears que tenguin la capacitat de formalitzar els contractes laborals.

Les persones candidates interessades en aquests ajuts (personal investigador en formació) poden presentar propostes a les entitats, amb el vistiplau del director de la tesi i de l'investigador principal del projecte.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució de concessió s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'ha de dictar i notificar individualment a les entitats beneficiàries en un termini màxim de sis mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Veure bases de la convocatòria

Documentació a presentar

Veure bases de la convocatòria

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La sol·licitud (annex 2) s'ha d'emplenar en línia en l'adreça i s'ha de presentar al Registre de la Direcció General d'Innovació i Recerca o mitjançant qualsevol de les formes que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971787372

(poliver@dgrdi.caib.es)