Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques FPI 2018

Convocatòria de subvencions per finançar catorze ajuts a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l'objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica, d'acord amb les actuacions següents:

Modalitat A: dotze ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

Modalitat B: dos ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

Taxes acadèmiques: catorze ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Persones destinatàries

Són destinatàries dels ajuts les entitats ubicades a les Illes Balears que tenguin la capacitat de formalitzar els contractes laborals.

Les persones candidates interessades en aquests ajuts (personal investigador en formació) poden presentar propostes a les entitats, amb el vistiplau del director de la tesi i de l'investigador principal del projecte.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució de concessió s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'ha de dictar i notificar individualment a les entitats beneficiàries en un termini màxim de sis mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Veure bases de la convocatòria

Documentació a presentar

Veure bases de la convocatòria

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La sol·licitud (annex 2) s'ha d'emplenar en línia en l'adreça i s'ha de presentar al Registre de la Direcció General d'Innovació i Recerca o mitjançant qualsevol de les formes que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971787372

(poliver@dgrdi.caib.es)