Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019

Es convoquen els ajuts destinats a finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que, durant el curs 2018-2019, cursin estudis de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària en centres docents públics no universitaris o en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris.

Persones destinatàries

Tenen dret als ajuts de menjador els alumnes que obtenguin la condició de beneficiari i compleixin els requisits següents:

a. Beneficiaris directes:

i. Alumnes que es trobin en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

ii. Alumnes víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.

iii. Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b. Beneficiaris per barem:

i. Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.

ii. Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:

- Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 2018-2019 en aquells centres on se segueix una jornada partida.

- Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s'imparteixin els estudis que està cursant.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució final del procediment és de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini extraordinari de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Comunitat Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s'han de complir els requisits següents:

a. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d'educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2018-2019.

b. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2018-2019.

c. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula del punt segon de la resolució.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

sis mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Comunitat Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comunitat Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177782 - Fax: 971176958

(sce@dgice.caib.es)

Observacions

La documentació s'ha de presentar en els centres docents.