Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social i integració per al foment de la inclusió social 2018-2019

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques

Codi SIA

783491

Persones destinatàries

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

1.Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre.

2.Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

3.Tenir com a objecte en els estatuts activitats en matèria de serveis socials i atenció a persones i famílies en risc d'exclusió social.

4.Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

5.Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

6.Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagin rebut anteriorment de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

7.No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

8.No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

9.El projecte presentat s'ha d'haver iniciat abans de la presentació de la sol·licitud.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds.

ATENCIÓ: Informació rellevant terminis administratius durant l'Estat d'Alarma:

Segons s'estableix en la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de maig, per el qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19:

Suspensió de terminis administratius:

1. Es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Serveis Socials

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

1.Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre.

2.Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

3.Tenir com a objecte en els estatuts activitats en matèria de serveis socials i atenció a persones i famílies en risc d'exclusió social.

4.Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

5.Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

6.Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagin rebut anteriorment de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

7.No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

8.No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

9.El projecte presentat s'ha d'haver iniciat abans de la presentació de la sol·licitud.

Documentació a presentar

Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 4 d'aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat.

A la sol·licitud s'ha d'adjuntar, sempre que no estigui en poder de l'Administració o es pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques, segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, la documentació següent:

a) Una fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.

b) Una còpia compulsada de l'Acord constitutiu de l'entitat amb els Estatuts adjunts.

c) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (Acord de l'Assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

d) L'acreditació de la inscripció de l'entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears.

e) Una declaració responsable que l'entitat sol·licitant no està inclosa en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció (imprès 2).

f) Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3).

g) Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 20 de l'Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, i també les obligacions que estableix aquesta convocatòria (imprès 4).

h) Una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (imprès 4).

i) Una autorització expressa de la persona representant de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic justificatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en cas contrari l'entitat sol·licitant haurà de presentar els certificats abans esmentats (imprès 5).

j) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, d'acord amb el model. En cas que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, n'hi ha prou amb indicar on s'ha de fer el pagament. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat o la persona sol·licitant de la subvenció (imprès 6).

k) Un certificat signat per la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa a les Illes Balears, així com dels altres locals dels quals disposa l'entitat, amb una indicació clara dels serveis que es duen a terme a cada local.

l) Una declaració responsable signada per la persona representant de l'entitat en la qual es facin constar els anys de funcionament del servei per al qual se sol·licita la subvenció (imprès 7).

m) Un projecte tècnic, amb el model disponible al web (imprès 8).

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins el 17 d'abril de 2018.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

X

Justificació

Requisits

Ser beneficiari de la Subvenció.

Documentació a presentar

La documentació justificativa que s'ha de presentar és la següent.

a) Una memòria tècnica justificativa de les activitats realitzades que ha d'incloure:

- Un certificat del representant legal de l'entitat que acrediti la realització parcial efectiva de l'activitat d'acord amb la sol·licitud presentada i l'aplicació parcial dels fons percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció.

Aquest certificat haurà d'acreditar la realització total efectiva de l'activitat i l'aplicació total dels fons percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció quan se presenti la darrera justificació parcial (abans de 31 de març de 2020).

- Un informe tècnic parcial del projecte executat (imprès 9.1)

Amb la darrera justificació parcial que s'ha de presentar abans de 31 de març de 2020, l'informe tècnic haurà de detallar i explicar la totalitat del projecte executat en el seu conjunt i haurà d'incloure una avaluació final, d'acord amb el model que facilita la Direcció General de Planificació i Serveis Socials (imprès 9.2, disponible al web ).

b) Una memòria econòmica en la qual ha de constar:

- Un compte justificatiu degudament emplenat i signat pel representant de l'entitat que ha d'incloure la relació dels justificants imputats al projecte (amb una llista numerada dels documents justificatius) per a cada període, amb la data d'emissió i de pagament, i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat tenint en compte els altres ajuts amb els quals compta l'entitat per fer l'activitat subvencionada. També s'haurà de remetre en format electrònic al correu corporatiu planificacio@dgplafor.caib.es.

- Una carpeta ordenada i amb un índex que contengui originals i fotocòpies de totes les factures, de les nòmines i altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades per cada un dels tres períodes de justificació establerts en el punt 14.2, així com de tots els certificats bancaris i altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de l'activitat o del projecte pel qual es va concedir la subvenció per cada un dels tres períodes de justificació establerts en el punt 14.2 compresos entre dia 1 de gener de 2018 i dia 31 de març de 2020. Es podran imputar a cada període despeses de períodes anteriors sempre que estiguin compreses entre dia 1 de gener de 2018 i dia 31 de març de 2020.

-Un balanç final del pressupost total del projecte aprovat, que ha d'especificar les despeses que ha finançat el Govern de les Illes Balears, les que han finançat altres entitats o administracions públiques i les que s'han finançat amb fons propis. Aquesta documentació només s'haurà de presentar juntament amb la darrera justificació parcial abans de 31 de març de 2020.

Models:

Termini màxim

31 de març de 2020

Suspensió de terminis administratius

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Serveis Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar