Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019

Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:

 - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).

 - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

 - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals.

Persones destinatàries

Alumnes d'ESPA, de Formació Professional presencial de grau mitjà o superior i alumnes d'especialitats formatives d'àmbit laboral finançades pel SOIB que reuneixin els requisits del punt 5 de la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud beques SOIB jove

Requisits

1.- ESPA i FP

a) Tenir més de 18 anys i menys de 30.

b) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB.

c) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària.

d) En el cas dels alumnes de cicles de formació professional s'han de matricular a un nombre de mòduls que sumin com a mínim 750 hores lectives (s'inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).

e) En el cas dels alumnes de cicles de formació professional, no haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2017-2018.

f) Aprofitament del curs en els termes prevists en el punt 5.1 de la convocatòria.

2.- Cursos de Formació Professional per a l'ocupació

a) Tenir més de 16 anys i menys de 30.

b) Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB.

c) Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària.

d) Cursar una especialitat formativa de formació professional per a l'ocupació finançada pel SOIB que finalitzi després de l'1 de gener de 2018 i abans de l'1 de juliol de 2019.

e) Aprofitament del curs en els termes prevists en el punt 5.2 de la convocatòria.

Documentació a presentar

- Sol.licitud

- Document D52 (declaració responsable de veracitat de dades bancàries)

- Còpia de l'imprès de matrícula

- Declaració responsable segons model oficial

Models:

Termini màxim

1.- ESPA i FP: fins el 31 de març de 2019

2.- Cursos de Formació Professional per a l'ocupació que finalitzin dins el 2018 però abans del 10 de maig de 2018: L'entitat formativa presentarà totes les sol·licituds al SOIB abans de l'11 de maig de 2018(*).

3.- Cursos de Formació Professional per a l'ocupació que finalitzin després de la publicació d'aquesta convocatòria: L'entitat formativa presentarà les sol.licituds al SOIB en el termini de 10 dies des de la finalització de l'acció formativa.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942

Observacions

(*) Els alumnes poden presentar la sol.licitud a l'entitat formativa fins el 23 de març de 2018.