Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears per cobrir despeses federatives d'equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i promocionin les Illes Balears – Temporada 2017-2018

L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears per cobrir les seves despeses federatives, durant la temporada esportiva 2017-2018.

A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents:

Atletisme

Bàdminton

Billar

Bitlles

Escacs

Gimnàstica

Natació

Pàdel

Petanca

Tennis taula

Tir amb arc

I són esports col·lectius:

Bàsquet

Futbol

Futbol americà

Futbol sala

Handbol

Hoquei línia

Rugbi

Voleibol

Waterpolo

Les competicions de categoria nacional han de complir les condicions següents:

· Han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars.

· Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

· Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 juliol de 2018.

· Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus "open", obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.

* Les categories de futbol masculí (1a divisió i 2a divisió A) i de bàsquet masculí (ACB) no són objecte d'aquesta subvenció.

Se subvencionen les despeses derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció les taxes a federacions esportives i/o lligues professionals d'inscripció, arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i de l'equip tècnic, requerides per a la participació a la competició.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que acreditin la participació d'algun dels seus equips a la competició federativa de categoria nacional.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria aquells clubs amb equips que durant la temporada 2017-2018 siguin societats anònimes esportives (SAD).

Termini per a resoldre i notificar

La resolució col·lectiva s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini de sis mesos comptadors des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, dins el termini establert.

Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut, o a les dependències de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini que fixa l'apartat cinquè al Registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'estar adreçades a la Direcció General d'Esports i Joventut (Conselleria de Cultura, Participació i Esports).

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

c) Declaració responsable de l'entitat que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat de declaració responsable es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.

e) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

f) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat s'adjuntarà d'ofici per l'òrgan instructor.

g) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

h) Declaració responsable de transparència de les entitats esportives que hagin percebut a l'any 2017 ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000,00 o quant almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguin caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000,00 €.

i) Projecte explicatiu de la competició, on s'indiquin:

· Els antecedents, els objectius, els recursos humans i materials necessaris per participar.

· Una relació de les despeses federatives de la competició, seguint el model de l'annex 2, a on s'ha d'indicar:

o Les despeses d'inscripció a la competició, sense considerar els avals.

o Les despeses de mutualitats i llicències dels esportistes i equip tècnic, desglossades individualment.

o Les despeses d'arbitratge per a cada enfrontament, indicant la data, el lloc de competició i el nom de l'equip contrari.

o El pressupost d'ingressos i despeses prevists derivats de la participació a la competició, considerant només les despeses federatives.

· Un certificat emès per la federació esportiva corresponent, indicant les despeses federatives abonades pel club, que ha de coincidir amb les despeses totals indicades al pressupost.

· Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l'equip que presenta la sol·licitud. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics) amb llicència federativa de la plantilla de l'equip per al qual es presenta la sol·licitud.

En relació amb el punt g de l'apartat anterior, l'entitat sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports i Joventut, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o l'entitat sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils, sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

La Direcció General d'Esports i Joventut, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en el cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists a l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb audiència prèvia a la persona interessada; en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dóna el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de la persona beneficiària de l'obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

Models:

Termini màxim

23 de març de 2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Esports i Joventut

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena). Tel.: 971178999 - Fax: 971178945

(aamengual@esports.caib.es)