Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a la publicació i la difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials per a l'any 2018

Es convoquen, per a l'any 2018, ajuts per donar suport a les persones investigadores, residents a les Illes Balears, que treballen en l'àmbit universitari, de les administracions públiques o del tercer sector, perquè puguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores en l'àmbit dels serveis socials, les quals contribuiran a enriquir el patrimoni científic de les Illes Balears. Aquests ajuts s'han de destinar a l'edició i la impressió del material que es derivi d'aquests treballs i que estigui adreçat a l'ús dels professionals dels serveis socials.

Persones destinatàries

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores, d'acord amb els requisits següents:

a) Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

c) Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Que el treball de recerca per publicar o difondre tengui com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

f) Que el període de feina del treball estigui comprès entre l'1 de gener de 2016 i 31 d'octubre de 2018.

g) Que el treball de recerca no hagi estat subvencionat amb anterioritat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos comptadors des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores, d'acord amb els requisits següents:

a) Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

c) Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Que el treball de recerca per publicar o difondre tengui com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

f) Que el període de feina del treball estigui comprès entre l'1 de gener de 2016 i 31 d'octubre de 2018.

g) Que el treball de recerca no hagi estat subvencionat amb anterioritat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Documentació a presentar

La relació de documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a)Una memòria del treball de publicació de la investigació (imprès 2).

b)El pressupost desglossat (imprès 3).

c)Un breu currículum vitae de l'autor o autora.

d)Un pla de comunicació i difusió.

e)Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, d 'acord amb el model. En cas de que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, només cal indicar on s'ha de fer el pagament. La titularitat del compte bancari hauria de ser de l'entitat o la persona sol·licitant de la subvencions (imprès 4).

f)Una declaració responsable de no estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per ser persona beneficiària de la subvenció (imprès 5).

g)Una declaració responsable que acrediti que el treball de recerca s'ha fet dins del termini previst en el punt 2.f) d'aquesta convocatòria (imprès 5).

h)Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 20 de l'Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, i també les obligacions que estableix aquesta convocatòria (imprès 5).

i)Una declaració responsable (imprès 6) en la qual es faci constar:

No haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

No haver rebut altres ajuts relacionats amb aquesta publicació, de conformitat amb el punt 2.1. g d'aquesta convocatòria.

j)Una declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere (imprès 7).

k)Una autorització expressa perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic justificatiu que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (imprès 8). Si no es presenta aquesta autorització, s'ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que acrediti que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

l)En el cas que presenti la sol·licitud de subvenció una persona jurídica, un document que expliqui la relació amb la persona o persones investigadores, autores del treball de recerca.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins el 31 d'octubre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

X

Justificació

Requisits

La justificació ha d'abastar la realització completa de l'activitat i el cost total del projecte aprovat, sempre amb independència del percentatge finançat.

Documentació a presentar

La justificació ha d'incloure els documents següents:

a)Una declaració jurada d'haver realitzat la totalitat de l'activitat objecte de subvenció, signada per la persona beneficiària de l'ajut (imprès 9).

b)Cinc exemplars del material subvencionat, excepte pòsters i cartells presentats en congressos.

c)Un compte justificatiu, d'acord amb l'imprès 10, signat per la persona beneficiària, que ha d'incloure la informació següent:

Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts.

Una memòria econòmica, en la qual ha de constar la relació de tots els justificants imputats (amb una llista numerada dels documents justificatius), amb la data d'emissió i de pagament i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat, i una carpeta, ordenada cronològicament per data d'emissió i amb un índex, que contengui els originals i les fotocòpies de totes les factures que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període, així com tots els justificants de pagament degudament signats i segellats per l'entitat bancària o pel proveïdor, en cas de pagament en efectiu, que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució del projecte subvencionat. Les factures s'han de referir a activitats duites a terme en el període comprès entre 31 d'octubre de 2017 i el 31 d'octubre de 2018 i han d'indicar les dades següents:

Raó social i NIF del proveïdor.

Raó social i NIF de la persona beneficiària.

Expressió detallada del servei prestat o del material subministrat.

Data d'emissió.

Data efectiva del pagament.

d)Els elements publicitaris (cartells, fullets, etc.) en els quals consti la col·laboració de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

e)Una declaració responsable, actualitzada en la data de presentació de la justificació final de la subvenció, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 6).

Models:

Termini màxim

El termini per presentar la justificació d'aquesta subvenció és fins a l'1 de desembre de 2018 i ha de comprendre les activitats subvencionables duites a terme entre el 31 d'octubre de 2017 i el 31 d'octubre de 2018.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200