Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per al curs 2018-2019

Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil, dels instituts d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

Persones destinatàries

Funcionaris de carrera que tinguin interès a exercir el càrrec de director/a en un centre docent públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

30 de juny de 2018

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Sol·licitud de participació al concurs de mèrits

Requisits

a)Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionaris de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionaris de carrera durant un període d'almenys cinc anys en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s'opta.

c) Presentar un projecte de direcció que inclogui, entre altres aspectes, els objectius, les línies d'actuació i l'avaluació d'aquest projecte.

d) Tenir les titulacions o els certificats que acrediten el domini de la llengua catalana exigible de conformitat amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 14 d'abril de 2014 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari i s'estableix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) (BOIB núm. 53, de 19 d'abril).

Documentació a presentar

a) Annex 6 - Sol·licitud emplenada

b) Projecte de direcció

c) Annex 7 - Membres de la comissió de selecció

Models:

Termini màxim

Per presentar la sol·licitud, fins dia 16 de febrer de 2018.

Per presentar els membres de la comissió de selecció, fins dia 10 de març de 2018.

Per presentar el projecte de direcció, fins dia 9 d'abril de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)

X

Llistats provisionals de precandidats admesos i exclosos i presentació d'al·legacions

Requisits

Estar en el llistat de precandidats exclosos

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins dia 24 de febrer de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)

Observacions

Les al·legacions s'han de presentar per escrit i registrades. Un cop registrades se n'ha d'enviar una còpia a l'adreça autoritzacions@dgplacen.caib.es dins el termini establert.

X

Llistats definitius de precandidats admesos i exclosos

Requisits

Estar a la llista definitiva de precandidats exclosos

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Recurs d'alçada, 1 mes comptador a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)

X

Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos al concurs de selecció de directors 2018

Requisits

Estar al llistat definitiu de candidats exclosos

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Recurs d'alçada en el termini d'1 mes a comptar a partir de la publicació del llistat definiu

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)

X

Llistat definitiu de candidats seleccionats i valorats positivament mitjançant concurs

Requisits

Haver presentat sol·licitud per al concurs de mèrits a director/a

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Recurs d'alçada, 1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest llistat. Aquest llistat ha estat publicat en data 06 de juny de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177751 - Fax: 971176905

(autoritzacions@dgplacen.caib.es)