Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2018.

Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2018.

Persones destinatàries

Titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contribut
  • Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Prestacions Socials

Tràmits

X

Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2018.

Requisits

Tenir reconeguda una pensió de jubilació o d'invalidesa en la seva modalitat no contributiva

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Prestacions Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Prestacions Socials

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971176921