Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2018

Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius..

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquesta prestació els ciutadans espanyols i els estrangers amb residència legal a Espanya que compleixen els requisits que es detallen a continuació.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de 6 mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Prestacions Socials

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

No tenir dret a una prestació o un ajut de naturalesa i finalitat similar, de quantia igual o superior, atorgat per un altre organisme públic.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Durant tot l'any.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Prestacions Socials

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Prestacions Socials

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177000 - Fax: 971176921