Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2018

Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris.

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquesta prestació els ciutadans espanyols i estrangers amb residència legal a Espanya que compleixin els requisits que es detallen.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos comptadors a partir de la data d'entrada de la sol.licitud.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
  • Orden de 13 de marzo de 1984 por la que se establecen las normas de aplicación de las prestaciones sociales y económicas para minusválidos reguladas por el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero.
  • Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autonóma de las Islas Baleares en materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERS

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Prestacions Socials

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

-No ser beneficiari de prestació o finalitat similar i, si és el cas, d'igual o superior quantia atorgada per un altre organisme públic.

-Estar afectat per una discapacitat de grau igual a un 33% o superior.

-No tenir dret, com a beneficiari o com a titular de les prestacions d'assistència sanitària, inclosa la farmacèutica del règim general o règims especials del sistema de la Seguretat Social.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Durant tot l'any.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Prestacions Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Prestacions Socials

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971176921