Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2018

L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva.

Persones destinatàries

Ciutadans espanyols i nacionals d'altres països amb residència legal a Espanya que compleixin tota una sèrie de condicions i requisits.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 90 dies des de la sol.licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Ordre PRE/3113/2009, de 13 de novembre, per la qual se dicten normes d'aplicació i desenvolupament del Reial decret 357/1991, de 15 de març, pel qual es desenvolupa, en matèria de pensiones no contributives, la Llei 26/1990, de 20
  • Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, per el que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Prestacions Socials

Tràmits

X

Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2018

Requisits

Tenir mancança de rendes o d'ingressos suficients.

Per a l'any 2018, es considera que hi ha mancança si les rendes o els ingressos són inferiors a 5.178,60 euros anuals.

En el cas de complir amb la condició dels 5.178,60 euros i conviure (la persona sol·licitant) amb familiars, el requisit es compleix si la suma de tots els ingressos i les rendes de la unitat econòmica de convivència no supera les quanties següents (any 2018):

a) Convivència tan sols amb el cònjuge i/o parents amb consanguinitat fins al segon grau (padrins, germans i néts):

— Si són 2 convivents, el límit és de 8.803,62 euros anuals.

— Si són 3 convivents, el límit és de 12.428,64 euros anuals.

— Si són 4 convivents, el límit és de 16.053,66 euros anuals

b) Convivència amb parents, alguns dels quals són els pares o fills:

— Si són 2 convivents, el límit és de 22.009,05 euros anuals.

— Si són 3 convivents, el límit és de 31.071,60 euros anuals.

— Si són 4 convivents, el límit és de 40.134,15 euros anuals.

Específics de la pròpia Pensió no Contributiva d'Invalidesa :

Tenir un grau de discapacitat o malaltia crònica igual o superior a un 65 %.

Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys.

Residir a territori espanyol i haver-ho fet durant un període mínim de cinc anys, dos dels quals han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El document declaració anual ha de presentar-se abans de l'1 d' abril de 2018.

-COMUNICAR QUALSEVOL VARIACIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES, DE CONVIVÈNCIA I RESIDÈNCIA EN EL TERMINI DE 30 DIES DES DE LA DATA EN QUÈ ES PRODUEIXI.

-SI NO COMUNICAU AQUESTES VARIACIONS EN EL TERMINI INDICAT I AQUESTES DONEN LLOC A LA MODIFICACIÓ DE QUANTIA DE LA PENSIÓ O A LA SEVA EXTINCIÓ, ESTAREU OBLIGAT/ADA A TORNAR LES QUANTIES PERCEBUDES DE MANERA IMPROCEDENT, SENSE PERJUDICI DE LES ALTRES RESPONSABILITATS A QUÈ HAGI LLOC.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Prestacions Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Prestacions Socials

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971176921