Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives del programa oficial

1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 20 de desembre de 2017 i el 10 de febrer de 2019, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta.

1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut.

1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva.

1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club.

Persones destinatàries

1.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

b) Els equips o seccions esportives no professionals de les societat anònimes esportives anotades en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que participin en competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

c) Els esportistes de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta, que participin en les lligues d'àmbit autonòmic o estatal o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no tenguin caràcter professional.

d) Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

e) Els clubs esportius de les Illes Balears inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats en la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

2.2 Per poder ser beneficiaris, és necessari que els esportistes disposin de la corresponent llicència federativa de les Illes Balears vigent per a tota la temporada esportiva (o de l'espanyola en el cas de l'apartat d del punt 2.1) de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta en el moment de fer el desplaçament i empadronats a un municipi de les Illes Balears. En cap cas seran objecte d'aquesta convocatòria els trasllats dels esportistes amb llicencia federativa per un dia o una prova.

2.3 Per unificar criteris entre els diferents reglaments de les federacions esportives, s'entén que un esportista pertany a la categoria infantil quan ha fet tretze anys (13) l'any o temporada de la prova o competició esportiva.

2.4 Resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria els esportistes amb contracte professional, com també els desplaçaments per participar en competicions de caràcter professional. S'entén que tenen caràcter professional les competicions que el Consell Superior d'Esports hagi qualificat així, atès l'article 46 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, estatal de l'esport.

Seran criteris per a la qualificació de competicions de caràcter professional, entre d'altres, l'existència de vincles laborals entre Clubs i esportistes i la importància i dimensió econòmica de la competició. En cap cas seran objecte d'aquesta convocatòria de subvencions les proves esportives amb una dotació global econòmica a partir de dos mil euros (2.000,00€).

2.5 En aplicació de l'article 4 de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, no son objecte d'aquesta convocatòria les competicions de tir a colomí i guatlla, a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o a gàbia.

2.6 També resten exclosos de l'aplicació d'aquesta convocatòria:

a) Els trasllats únicament i exclusivament d'animals i material esportiu per a la competició esportiva, així com el trasllat de material que tingui la consideració de càrrega de mercaderia.

b) Els trasllats d'animals i/o material esportiu per via marítima, quan la majoria dels esportistes es traslladen en avió.

c) Els trasllats per participar a més d'una prova esportiva, quan una d'aquestes proves esportives no es objecte d'aquesta convocatòria de subvencions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de tres mesos des de la data de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

4.1 Terminis de presentació de les sol·licituds

· Trasllats d'esportistes: El termini de presentació de les sol·licituds és com a mínim de vint (20) dies naturals abans de l'inici de la competició oficial de cada modalitat esportiva o prova esportiva, i de la data d'inici del trasllat d'anada.

· Trasllats en vaixell d'esportistes amb vehicles: El termini de presentació de les sol·licituds és com a mínim de trenta (30) dies naturals abans de l'inici de la competició oficial de cada modalitat esportiva o prova esportiva, i de la data d'inici del trasllat d'anada.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (carrer d'Uruguai, s/n 07010 Palma), o en qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Quan la documentació no es presenti al Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, per tal de garantir la tramitació de l'expedient dins el termini corresponent, l'entitat sol·licitant haurà de remetre a la Direcció General d'Esports i Joventut, una còpia de la sol·licitud registrada i la documentació adjunta a l'adreça de correu electrònic trasllats-ib@esports.caib.es o al fax núm. 971176993

4.3 L'imprès normalitzat es pot aconseguir per Internet en la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut o a les dependències de la Conselleria de Cultura, Participació i Cultura.

Documentació a presentar

4.4 Per formular la sol·licitud, a més d'emplenar el corresponent formulari amb les dades d'identificació del sol·licitant i generals de l'activitat esportiva, s'haurà d'aportar la següent documentació:

a) Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat, en el qual constin:

— Dades de l'esportista, club esportiu o federació esportiva de les Illes Balears.

— Nom i cognoms dels esportistes federats que s'han de traslladar.

— DNI dels esportistes.

— Dates i llocs del trasllat.

— Adreça de correu electrònic.

b) Certificat federatiu:

a) Esports d'equip: Certificat en què constin nom i llinatges, DNI, data de naixement i número de llicència federativa dels esportistes. Aquestes dades han d'anar ordenades alfabèticament i per clubs esportius. En el cas de persones físiques, també s'haurà d'adjuntar fotocòpia de les llicències federatives dels esportistes que s'han de traslladar.

b) Esports individuals: Certificat en què constin nom i llinatges, DNI, data de naixement i número de llicència federativa o fotocòpia de la llicència federativa de l'esportista que s'ha de traslladar; així com un certificat federatiu que acrediti que l'esportista ha aconseguit les marques esportives mínimes establertes per poder participar a la competició o prova, per a la qual es sol·licita el trasllat.

c) Esportistes menors d'edat:

- Còpia del DNI o passaport de l'esportista menor d'edat.

- En el cas que l'esportista menor d'edat no és traslladi acompanyat del seu pare, mare o del tutor legal:

- Autorització del pare, la mare o el tutor legal per viatjar.

- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

c) Còpia del calendari federatiu de la prova o lliga esportiva.

d) En el cas de persones físiques, fotocopia del DNI de la persona que firma la sol·licitud.

e) En el cas de persones jurídiques, fotocopia de la targeta de identificació fiscal de la entitat y fotocopia del DNI de la persona que firma la sol·licitud, adjuntant la documentació que acredita la representació amb la que actua.

f) Declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

g) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat l'adjuntarà d'ofici l'òrgan instructor.

h) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i la Seguretat Social.

No obstant això, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, els certificats esmentats als apartats d) i e) es poden substituir per una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i la Seguretat Social.

4.5 El sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per comprovar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que la persona o l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

4.6 En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports i Joventut, ja s'hagin presentat alguns dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de bell nou, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys d'ençà que s'hi presentaren i no hagin experimentat cap canvi.

4.7 La Direcció General d'Esports i Joventut, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

4.8 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la desestimació de la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

10 de febrer de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena).

(aamengual@esports.caib.es)