Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques per l'assistència al Curs bàsic de policia local (39a promoció) executat durant l'any 2017

En el marc de l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques de 18 de setembre de 2017, aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de beques per l'assistència al Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la policia local (39a promoció) executat el 2017, aprovat per la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 14 de setembre de 2016 (BOIB núm. 118, de 17 de setembre).

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les ajudes que són l'objecte d'aquesta convocatòria les persones residents a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera que hagin estat seleccionades com a alumnes del Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la policia local (39a promoció) i que acreditin una residència de més de tres mesos a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera anteriors a la data d'inici del curs esmentat, el dia de 9 de gener de 2017.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre la sol·licitud i notificar la resolució és de quatre mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Les persones beneficiàries han de complir els requisits que estableixen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 9 i 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Documentació a presentar

. Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

a) Original o copia compulsada d'un certificat de residència continuada i ininterrompuda en algun dels municipis de Menorca, Eivissa o Formentera.

b) Declaració responsable de les dades bancàries completes (codi IBAN, entitat, sucursal, dígit de control i núm. de compte) de la persona beneficiària de la beca conforme al model que consta en l'annex 3 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap dels supòsits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Declaració responsable que no s'ha rebut ni s'ha sol·licitat cap altre ajut econòmic per al mateix concepte de cap altra entitat pública o privada.

e) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè l'EBAP pugui obtenir de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què el sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

f) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i amb la Seguretat Social, es durà a terme amb la declaració responsable assenyalada en el subapartat c), en aplicació de l'article 24.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar la sol·licitud és de quinze dies naturals a comptar a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció Gerència

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(ebap@caib.es)