Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d'entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i consum d'energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics.

Persones destinatàries

Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

a)Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre.

b)Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

c)Tenir com a objecte en els estatuts activitats en matèria de serveis socials i atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat social o risc d'exclusió social.

d)Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

e)Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

f)Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagin rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g)No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

h)No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

S'exclouen d'aquesta convocatòria les entitats privades següents:

Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora, o en tot cas siguin una unió d'associacions (article 3 f de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).

Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tenguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

a)Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre.

b)Estar constituïdes legalment i inscrites, en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, regulat en el capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

c)Tenir com a objecte en els estatuts activitats en matèria de serveis socials i atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat social o risc d'exclusió social.

d)Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

e)Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

f)Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagin rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g)No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

h)No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Documentació a presentar

a)Una fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant.

b)Una còpia compulsada de l'acord constitutiu de l'entitat amb els estatuts adjunts.

c)L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

d)L'acreditació de la inscripció de l'entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears.

e)Una declaració responsable que l'entitat sol·licitant no està inclosa en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció (imprès 2).

f)Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3).

g)Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 20 de l'Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, i també les obligacions que estableix aquesta convocatòria (imprès 4).

h)Una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016 (imprès 4).

i)Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal.

j)Una autorització expressa de la persona representant de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic justificatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (imprès 5).

k)Una declaració responsable relativa a la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en aquest cas, n'hi ha prou d'indicar-ne les dades). La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció (imprès 6).

l)Un certificat signat per la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa a les Illes Balears, així com dels altres locals dels quals disposa l'entitat, amb una indicació clara dels serveis que es duen a terme a cada local.

m)Un projecte tècnic ajustat als criteris de valoració del punt 12 i d'acord amb el model disponible al web (imprès 7).

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)

X

JUSTIFICACIÓ

Requisits

a)Una memòria tècnica justificativa, que ha d'incloure:

Un certificat del representant legal de l'entitat que acrediti la realització efectiva de l'activitat d'acord amb la sol·licitud presentada i l'aplicació dels fons percebuts a la finalitat que ha servit de fonament a la concessió de la subvenció.

Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en el seu conjunt i una avaluació final. En aquest informe, s'ha de detallar el procediment aplicat per fer la valoració de la situació de necessitat, així com el procediment de verificació de la manca de concurrència d'ajuts per a la mateixa finalitat.

a)Una memòria econòmica, en la qual han de constar:

Un compte justificatiu, degudament emplenat i signat pel representant de l'entitat, que ha d'incloure la relació dels justificants imputats al projecte durant el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018, amb la data d'emissió i de pagament i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat tenint en compte els altres ajuts de què disposa l'entitat per dur a terme l'activitat subvencionada (imprès 8).

Un balanç final del pressupost total del projecte aprovat, que ha d'especificar les despeses que ha finançat el Govern de les Illes Balears, les que han finançat altres entitats o administracions públiques i les que s'han finançat amb fons propis.

Una carpeta ordenada i amb un índex que contengui originals o fotocòpies compulsades de factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018, així com de tots els certificats bancaris i altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de l'activitat o del projecte subvencionat, entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de març de 2019. S'entendran com a documents de valor probatori els següents:

Relació de persones usuàries del servei, amb la quantificació detallada de l'import atorgat, la finalitat (subministrament d'energia elèctrica o gas) i el període temporal a què correspon. Així mateix, s'hi ha d'incloure el número del col·legiat que faci la valoració de la situació de necessitat.

Relació de les factures abonades en concepte de subministrament d'energia elèctrica o gas que acreditin les activitats subvencionades durant el període assenyalat (de l'1 de setembre de 2016 al 31 de desembre 2018) així com de tots els certificats bancaris i altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import de les despeses derivades de l'execució de l'activitat o del projecte subvencionat.

Relació de justificants signats per les persones usuàries, juntament amb les factures pagades mitjançant aquests ajuts econòmics, tenint en compte la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En els casos en què no es pugui acreditar la factura abonada, es pot justificar el pagament mitjançant una transferència bancària. S'han d'adjuntar els comprovants bancaris corresponents a aquesta operació i per cada persona usuària, amb un extracte bancari del càrrec al compte corrent, així com l'identificador de l'expedient de la persona usuària.

Documentació a presentar

Imprès 8. Compte justificatiu

Imprès 3. Declaració sobre altres ajuts i subvencions

Models:

Termini màxim

abans del 31 de març de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)