Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Ajuts per a programes de tecnificació de les federacions esportives de les Illes Balears 2017

L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, amb tres línies de subvenció: una, per assistir a les despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions, una segona, per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i una darrera, per a les necessitats derivades del desenvolupament de programes de tecnificació esportiva.

Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts.

Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica.

Els programes de tecnificació esportiva implementen processos de perfeccionament i desenvolupament a l'àmbit esportiu des de que es detecta una persona amb projecció per a la pràctica d'una modalitat esportiva, fins a la seva arribada a l'esport d'alt nivell

Persones destinatàries

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

La sol·licitud d'una subvenció per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions és compatible amb la sol·licitud d'un ajut a qualsevol de les altres dues línies de subvenció, mentre que les subvencions per a programes de seguiment i programes de tecnificació són excloents entre sí.

A la línia de subvencions per a programes de tecnificació només podran accedir les federacions amb programes reconeguts per la Fundació per a l'Esport Balear, i que estan actualment en funcionament en col·laboració amb aquestes. Aquests programes són els de Boxa, Piragüisme, Tir Olímpic i Triatló. No poden optar a aquesta línia de subvenció les altres federacions que ja disposen de tècnics esportius que depenen de la pròpia Fundació.

Les federacions amb programes de tecnificació gestionats per la Fundació per a l'Esport Balear no podran optar a la línia de subvencions per a programes de seguiment esportiu, en cas de que es pretengui desenvolupar la mateixa especialitat esportiva que s'estigui treballant al programa de tecnificació.

Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives han d'estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

Llei 4/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.

Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

La sol·licitud d'una subvenció per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions és compatible amb la sol·licitud d'un ajut a qualsevol de les altres dues línies de subvenció, mentre que les subvencions per a programes de seguiment i programes de tecnificació són excloents entre sí.

A la línia de subvencions per a programes de tecnificació només podran accedir les federacions amb programes reconeguts per la Fundació per a l'Esport Balear, i que estan actualment en funcionament en col·laboració amb aquestes. Aquests programes són els de Boxa, Piragüisme, Tir Olímpic i Triatló. No poden optar a aquesta línia de subvenció les altres federacions que ja disposen de tècnics esportius que depenen de la pròpia Fundació.

Les federacions amb programes de tecnificació gestionats per la Fundació per a l'Esport Balear no podran optar a la línia de subvencions per a programes de seguiment esportiu, en cas de que es pretengui desenvolupar la mateixa especialitat esportiva que s'estigui treballant al programa de tecnificació.

Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives han d'estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

Llei 4/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.
Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

Documentació a presentar

Documentació que s'ha d'aportar:
a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari (annex 2).
b) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.
c) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.
d) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports i Joventut.
e) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.
f) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.
g) No obstant això, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros, els certificats esmentats es poden substituir per una declaració responsable de l'entitat sol·licitant que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i la Seguretat Social.
h) Pressupost d'ingressos i despeses del projecte, depenent de les línies de subvenció incloses a la sol·licitud:

 Ajuts per a despeses de l'activitat ordinària de les federacions: còpia del darrer pressupost d'ingressos i despeses degudament aprovat per l'entitat o, en cas que encara no s'hagi aprovat, avantprojecte de pressupost previst per presentar a l'assemblea.
 Ajuts per a programes de seguiment i tecnificació: pressupost d'ingressos i despeses del projecte del programa de seguiment o tecnificació, incloent només les despeses subvencionables.
i) Documentació addicional, segons les línies de subvenció incloses a la sol·licitud:
 Ajuts per a despeses de l'activitat ordinària de les federacions: annex 3 emplenat amb la informació de llicències, clubs i equips de la federació.
 Ajuts per a programes de seguiment i programes de tecnificació: document del programa de seguiment o tecnificació esportiva d'acord amb les especificacions establertes en l'annex 4.
6.6 En relació amb el punt f) de l'apartat anterior, l'entitat sol·licitant de la subvenció pot autoritzar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a obtenir de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no cal l'aportació de la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment.
En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En cas que la Direcció General d'Esports i Joventut, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

27 de setembre de 2017

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena).

(aamengual@esports.caib.es)