Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Comunicación de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari

Establir el procediment per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament,modificació i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats ubicats a les Illes Balears.

Persones destinatàries

Establiments sanitaris públics i privats a les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

No procede

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  X

  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Número

  236

  Data de publicació

  02/10/2015

  Organisme competent

  Departament Jurídic

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Tràmits

X

Comunicació de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari

Requisits

Deixar de donar el servei per tancament

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971179552

(apericas@dgaval.caib.es)