Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria del primer concert del servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència

S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert del servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència en l'àmbit de serveis socials de les Illes Balears per a l'any 2017 i 2018, i es dicta a l'empara de les previsions contingudes en el Decret 18/2015, de 10 d'abril, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de places del servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per a persones amb discapacitats físiques i/o psicofìsiques greus, a l'àmbit territorial de Palma.

Persones destinatàries

Les entitats han de tenir els serveis a concertar acreditats per l'administració competent. No obstant això, l'Administració pot subscriure concerts amb les entitats d'iniciativa privada que hagin sol·licitat l'acreditació dels serveis.

Termini per a resoldre i notificar

3

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Dependència

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud concertació

Requisits

Les entitats han de tenir els serveis a concertar acreditats per l'administració competent. No obstant això, l'Administració pot subscriure concerts amb les entitats d'iniciativa privada que hagin sol·licitat l'acreditació dels serveis.

Documentació a presentar

a) sol.licitud de concertació
b) solvència financera
c) solvència tècnica
altra documentació acreditativa segons convocatòria

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per a presentar les sol.licituds finalitza el 19 de setembre de 2017.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Dependència

Contacte
Servei o Secció responsable

Centre Base

C/ de Joan Crespí, 11.