Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar programes amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF de l'exercici 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per l'any 2017

Persones destinatàries

Entitats privades sense ànim de lucre inscrites al Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Servei de Serveis Socials

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Veure requisits de la convocatòria

Documentació a presentar

a) Una fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat sol·licitant.

b) Una còpia compulsada de l'acord constitutiu de l'entitat amb els estatuts adjunts.

c) L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

d) L'acreditació de la inscripció de l'entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears.

e) Una declaració responsable que l'entitat sol·licitant no està inclosa en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció (imprès 2).

f) Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3).

g) Una declaració responsable de complir les obligacions que estableix l'article 20 de l'Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, i també les obligacions que estableix aquesta convocatòria (imprès 4).

h) Una declaració responsable de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (imprès 4).

i) Certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària que indiquin que l'entitat sol·licitant està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració estatal, o una autorització expressa de la persona representant de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic justificatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (imprès 5).

j) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en aquest cas, n'hi ha prou amb indicar les dades). La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat beneficiària de la subvenció (imprès 6).

k) Un certificat signat per la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa de l'entitat a les Illes Balears, així com dels altres locals dels quals disposa l'entitat, amb una indicació clara dels serveis que es duen a terme a cada local.

l) Una declaració responsable signada per la persona representant de l'entitat en la qual es facin constar els anys de funcionament del servei per al qual se sol·licita la subvenció (imprès 7).

m) Un projecte tècnic, segons el model disponible al web (imprès 8)

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Quinze dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (01/09/2017)

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)

X

JUSTIFICACIÓ

Requisits

 Un compte justificatiu degudament emplenat i signat pel representant de l'entitat, que ha d'incloure la relació dels justificants imputats al projecte (amb una llista numerada dels documents justificatius), amb la data d'emissió i de pagament, i el percentatge d'imputació al projecte subvencionat tenint en compte els altres ajuts amb els quals compta l'entitat per fer l'activitat subvencionada.

 Un balanç final del pressupost total del projecte aprovat, que ha d'especificar les despeses que ha finançat el Govern de les Illes Balears, les que han finançat altres entitats o administracions públiques i les que s'han finançat amb fons propis.

 Una carpeta ordenada i amb un índex que contengui originals i fotocòpies de totes les factures, de les nòmines i altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període comprès entre dia 1 de gener de 2018 i dia 31 de desembre de 2018, així com de tots els certificats bancaris i altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l'execució de l'activitat o del projecte pel qual es va concedir la subvenció entre dia 1 de gener de 2018 i dia 30 de març de 2019.

 Les factures han d'indicar les dades següents:

- Raó social i NIF del proveïdor.

- Raó social i NIF de l'associació.

- Expressió detallada del servei prestat o del material subministrat.

- Data d'emissió.

- Data efectiva del pagament.

c) Els elements publicitaris (cartells, fullets, etc.) en els quals figuri la col·laboració de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

d) Una declaració responsable actualitzada en la data de presentació de la justificació final de la subvenció, de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat subvenció per a la mateixa finalitat o de les que se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida

Documentació a presentar

- Compte justificatiu

- Declaració sobre altres ajuts i subvencions

- Memòria tècnica

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

30 de març de 2019

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(planificacio@dgplafor.caib.es)