Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Convocatòria pública d'ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l'any 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és donar suport als projectes de la premsa local i als de la premsa de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua.
L'activitat subvencionada consisteix en l'edició, dins l'any 2016, d'una publicació de caràcter local o de temàtica especialitzada escrita en català a les Illes Balears en paper, en suport electrònic o en suport digital.

Persones destinatàries

- Persones físiques amb domicili a les Illes Balears.
- Empreses privades o entitats sense ànim de lucre amb domicili social a les Illes Balears que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de premsa de caràcter local i de temàtica especialitzada escrites en català.
- Agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es troben en la situació que motiva la concessió d'aquestes subvencions i tenen la residència a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds fixat en la base 8 d'aquesta convocatòria.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Lingüística

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Les subvencions que es convoquen mitjançant aquesta Resolució es destinen a publicacions locals i a publicacions especialitzades editades a les Illes Balears en suport paper, en suport electrònic o en suport digital. Per poder beneficiar-se d'una subvenció, les publicacions han de complir els requisits detallats al punt 4.

Documentació a presentar

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació detallada al punt 9.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte
Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Lingüística

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

Observacions

Les sol·licituds, i tota la documentació adjunta, s'han de presentar al registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (c. de l'Uruguai, s/n Palma), o bé als llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si la sol·licitud no es presenta al registre de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha d'enviar per fax l'imprès de sol·licitud emplenat i registrat a la Direcció General de Política Lingüística (971 17 69 80).