Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a les Reials Acadèmies de les Illes Balears per a l'any 2019

La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, per afavorir la seva transferència a les institucions i a la societat

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu la convocatòria les corporacions de dret públic inscrites en el Registre d'acadèmies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, a més, compleixin els requisits que estableix l'apartat 4.2 de la convocatòria

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de la sol·licitud de subvenció

Requisits

Per poder presentar-se a aquesta convocatòria de subvencions les Reials Acadèmies han d'acomplir el requisits següents;

a) Les persones jurídiques han d'estar constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre o registres corresponents; disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció i desenvolupar l'activitat a les Illes Balears o en interès de les Illes Balears.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, tant estatals com autonòmiques, i amb la seguretat social.

d) Haver justificat suficientment, si pertoca, les subvencions o els ajuts rebuts anteriorment de part del Govern de les Illes Balears.

Documentació a presentar

A més del model de sol·licitud correctament emplenat i signat s'ha de presentar la documentació següent:

a) Document d'identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica o, en cas que no s'aporti, autorització a la Conselleria de Presidència per comprovar-ne d'ofici la identitat.

b) Targeta d'identificació fiscal.

c) Document constitutiu de l'entitat i estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

d) Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

e) Les declaracions responsables següents, segons els models normalitzats, disponibles a la web :

— De compliment de les obligacions que estableix l'article 19 de l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 i l'apartat 15 d'aquesta convocatòria.

— De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedit qualsevol institució, pública o privada, o que hagi sol·licitat, relacionats amb la sol·licitud presentada.

— De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

— De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

— De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

El termini màxim per presentar la sol·licitud i la documentació annexa és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear, es a dir la data límit és el dia 2 de juliol de 2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Relacions Institucionals

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177167

(serveirelins@dgri.caib.es)