Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes universitàries de desplaçament 2016 - 2017

L'objecte d'aquestes ajudes és doble:

- facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2016-2017.

- compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017.

Persones destinatàries

Estudiants universitaris residents a les Illes Balears que s'han de desplaçar fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos segons l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 19 de juliol de 2017 per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i d'ajudes de desplaçament per a alumnes de l

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitat

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per poder obtenir una de les ajudes d'aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Cursar 42 crèdits o més d'una única titulació oficial universitària durant l'any acadèmic 2016-2017. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

d) Cursar els estudis a una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-28): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

Per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs 2015-2016:

a) Els sol·licitants que tenguin el títol de batxiller, que accedeixin a la universitat mitjançant la prova d'accés i que es matriculin per primera vegada del primer curs d'uns estudis de grau han d'acreditar una nota d'accés a la universitat igual o superior a 5,50 punts sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase específica, calculada d'acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 QFG (on NMB és la nota mitjana de batxillerat i QFG, la qualificació de la fase general).

En les vies d'accés a la universitat restants també es requereix una nota mínima de 5,50 punts en la prova o en l'ensenyament que permeti accedir a la universitat.

b) Els sol·licitants de beca del segon curs o dels posteriors han d'haver superat durant el curs acadèmic 2015-2016, i segons la branca de coneixement a la qual pertanyin els estudis, els percentatges de crèdits de què s'hagin matriculat que s'indiquen a continuació:

Arts i humanitats: 90 %.

Ciències: 65 %.

Ciències socials i jurídiques: 90 %.

Ciències de la salut: 80 %.

Enginyeria o arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha d'haver estat matriculada, com a mínim, de 42 crèdits d'una única titulació oficial universitària el curs 2015-2016. En el cas de sol·licitants que cursaven estudis corresponents a una programació conjunta d'ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

A l'efecte d'acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

c) Els sol·licitants de beca per a estudis de màster han de complir els requisits acadèmics següents:

Els estudiants de primer curs de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster. Pel que fa als restants estudis de màster, han d'acreditar una nota mitjana de 7,00 punts. Les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics s'han de multiplicar pel coeficient 1,17.

Els estudiants de segon curs de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada han d'acreditar una nota mitjana del primer curs de 6,50 punts. En el cas dels restants estudis de màster, han d'acreditar una nota mitjana de 7,00 punts.

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades en els apartats anteriors, els sol·licitants de beca per al segon curs d'un màster han d'acreditar que han superat tots els crèdits de què s'havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s'aplica també als casos d'estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s'havia reduït la càrrega lectiva.

A més, el nombre mínim de crèdits de què s'han d'haver matriculat els sol·licitants el curs 2015-2016 és el que, per a cada cas, s'indica en el punt b anterior.

En el cas dels sol·licitants que durant el curs 2015-2016 no s'hagin matriculat a ensenyaments universitaris oficials, els requisits de rendiment acadèmic i de matrícula s'entenen referits al darrer any acadèmic cursat.

Per poder optar a l'ajuda de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (euroxecs) s'han de complir els requisits addicionals següents:

a) El sol·licitant ha de participar durant l'any acadèmic 2016-2017 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d'una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

b) S'ha d'haver signat un acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits durant l'any acadèmic 2016-2017.

Resten excloses d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que cursin ensenyaments artístics superiors, com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny.

b) Les persones que cursin estudis corresponents a títols propis de les universitats.

c) Les persones que cursin estudis corresponents a un doctorat.

d) Les persones que cursin estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual. Això no obstant, s'inclouen en aquesta convocatòria els alumnes de la Universitat Nacional d'Educació a Distància residents a Menorca, Eivissa o Formentera que s'hagin de desplaçar a Mallorca per fer pràctiques de laboratori obligatòries.

e) Les persones que cursin estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials.

Documentació a presentar

Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant i amb les signatures d'autorització dels altres membres de la unitat familiar.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identificació de l'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

d) Un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears, en el cas que en els documents anteriors no hi figuri com a localitat del domicili un municipi de les Illes Balears.

e) Una fotocòpia compulsada del llibre de família a l'efecte de determinar el nombre de membres de la unitat familiar.

f) L'acreditació documental corresponent en el cas que la persona sol·licitant tengui dret a alguna de les deduccions de la renda familiar d'acord amb el que es disposa en l'apartat 9 de l'annex 1 de la convocatòria.

g) Una fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic 2016-2017 en què consti la titulació cursada per la persona sol·licitant i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

h) Els originals segellats pel banc o una còpia compulsada dels rebuts de l'entitat financera que acreditin el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l'ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas d'universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o privades.

i) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis de grau, una fotocòpia compulsada del resultat de les proves d'accés a la universitat. En el cas d'accedir a la universitat per altres vies, una fotocòpia compulsada de la nota de la prova o l'ensenyament que permeti l'accés a la universitat.

j) En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del segon curs o dels posteriors, un certificat acadèmic complet, original o fotocòpia compulsada, o un certificat emès per la universitat a l'efecte de sol·licitar una beca, original o fotocòpia compulsada, o una còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original de la universitat (no s'admeten fotocòpies simples o impressions sense segellar) en què constin les assignatures de què es va matricular el curs acadèmic 2015-2016, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes.

En el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis de màster, també hi ha de constar la nota mitjana dels estudis que donen accés al màster.

k) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular (annex 2 de la convocatòria) degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

l) En els casos corresponents a les categories 6a i 8a previstes en el punt 5.1 de l'annex 1 de la convocatòria, l'original o una còpia compulsada del certificat pertinent de la Universitat de les Illes Balears.

m) En el cas d'alumnes de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, un certificat emès pel centre que justifiqui la necessitat de desplaçar-se per fer les pràctiques de laboratori obligatòries de les assignatures de què s'han matriculat.

n) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

En el cas de sol·licituds d'ajudes per a la mobilitat dins l'Euroregió, la persona interessada ha de presentar, a més, la documentació addicional següent:

a) Una fotocòpia compulsada del document que acrediti que participa en un programa internacional de mobilitat per a alumnes universitaris durant l'any acadèmic 2016-2017, expedit per la universitat espanyola d'origen, amb indicació del centre estranger d'ensenyament superior de destinació, la durada de l'estada (que ha de ser igual a tres mesos o superior) i la denominació exacta del programa.

b) Si es tracta d'un programa de mobilitat de caràcter intern de la universitat d'origen i/o sense convocatòria pública i competitiva, la documentació reguladora de les condicions per participar-hi.

c) Una fotocòpia compulsada de l'acord d'estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o del document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d'origen i el centre estranger d'ensenyament superior de destinació per a l'any acadèmic 2016-2017 en què consti que cursa 24 crèdits o més a l'estranger.

En el cas de sol·licitants matriculats a un país que no sigui Espanya, la documentació acreditativa ha d'estar redactada en català, espanyol, alemany, anglès, francès, italià o portuguès.

En el cas que algun document acreditatiu estigui redactat en un idioma diferent dels anteriors i, a partir del conjunt de la documentació, la unitat encarregada de la tramitació administrativa no pugui comprovar el compliment dels requisits, en l'informe a què fa referència l'apartat 16 de l'annex 1 de la convocatòria, s'ha de requerir a la persona sol·licitant que presenti els documents originals en una traducció a qualsevol dels idiomes esmentats en el paràgraf anterior o, alternativament, una traducció al català o a l'espanyol.

Models:

Termini màxim

Des de l'endemà de la seva publicació en el BOIB fins al 15 de juny de 2017 es pot presentar la sol·licitud en el Registre de la Conselleria d'Educació i Universitat o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)