Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Presentació de denùncies voluntàries

Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre

Persones destinatàries

Particulars i empreses

Termini per a resoldre i notificar

No es procedent

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

PRESENTACIÓ DE DENÚNCIES VOLUNTÀRIES

Requisits

BREU DESCRIPCIÓ DELS FETS I DATA, MATRICULA DEL VEHICLE, IDENTITAT DEL PRESUMPTE RESPONSABLE I DEL DENUNCIANT. EN EL CAS DE QUÈ SIGUIN DENÚNCIES FORMULADES PER PARTICULARS HAURAN DE CONSTAR A MÉS NOM I LLINATGES, DOMICILI, DNI O DOCUMENT EQUIVALENT EN EL CAS DELSEXTRANGERS.
QUAN LA DENÚNCIA SIGUI FORMULADA PER PERSONES JURÍDIQUES, S'IDENTIFICARÀ AL REPRESENTANT I LA PERSONA JURÍDICA REPRESENTADA.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

CAP

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte
Servei o Secció responsable

- Servei de Sancions

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177488 - Fax: 971176364

(transportsinspeccio@dgmobil.caib.es)