Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica

Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Empresaris i autònoms titulars d'autoritzacions administratives que habiliten per a la realització de transport de viatgers, o titulars d'altres autoritzacions de transport quan cometin infraccions tipificades a la Llei 4/2014.

Termini per a resoldre i notificar

1 any des de la data de l'acord d'inici

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Acord d'inici

Requisits

Aquells que determina l'article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el reglament del procediment a seguir per l'Administració del comunitat autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora, d'acord amb allò que estableixen els articles 99 i 100 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, i supletòriament, els prevists en l'article 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'acord amb allò que estableix la disposició final novena de la Llei 4/2014: a) Identificació de la persona/es presumptament responsables; b) Exposició dels fets, indicació de la infracció o infraccions, sancions i nomrativa aplicable; c) òrgan competent per resoldre; d) instructor i secretari del procediment; e) mesures de caràcter provisional; f) indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment, així com dels terminis pel seu exercici.; g) indicació de la possibilitat de fer el pagament de la sanció amb el descompte del 30% amb les conseqüències determinades per la llei.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 dies per formular al·legacions a l'acord d'inici i proposar prova; 30 dies hàbils per fer el pagament de la sanció amb el descompte del 30%.

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte
Servei o Secció responsable

Direcció General de Mobilitat i Transports

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971176200 - Fax: 971177429

(transportssancions@dgmobil.caib.es)