Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades

Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres

Persones destinatàries

Empreses i autònoms titulars d'autoritzacions administratives que habiliten per a realitzar transport de viatgers amb taxi o lloguer amb conductor

Termini per a resoldre i notificar

1 any des de la data de l'acord d'inici

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Tràmits

X

Acord d'inici

Requisits

Els prevists en l'article 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: a) Identificació de la persona presumptament responsable: b) Fets denunciats, qualificació i sanció: c) Identificació d'instructor i secretari; d) òrgan competent per resoldre el procediment i norma d'atribució de competència, així com la indicació de la possibilitat de que el presumpte responsable pugui reconèixer la seva responsabilitat; e) Mesures de caràcter provisional; f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència del procediment.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

15 dies per formular al·legacions a l'acord d'inici i proposar prova; 30 dies hàbils per fer efectiu el pagament de la quantia de la sanció amb el descompte del 30%.

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte
Servei o Secció responsable

- Servei de Sancions

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177488 - Fax: 971177416

(transportssancions@dgmobil.caib.es)