Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització de pesca des d'embarcació a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

És el document administratiu obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa des d'embarcació (excepte a la zona de protecció especial). És necessari dur a bord aquest document.

Per obtenir l'autorització és imprescindible disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació en vigor.

L'autorització tendrà una vigència d'un any i és gratuïta.

IMPORTANT: aquesta autorització també és vàlida per pescar a la zona d'aigües exteriors de la reserva marina.

Per altra banda, l'autorització obtinguda a l'Àrea Funcional de Pesca de la Delegació de Govern per a aigües exteriors també és vàlida per pescar dins la reserva marina d'àmbit autonòmic (aigües interiors).

Persones destinatàries

Persones titulars de llicències de pesca recreativa d'embarcació.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes durant cada jornada de pesca i l'hauran de comunicar a l'Administració competent. No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud de pesca des d'embarcació a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca d'embarcació en vigor.

Documentació a presentar

Tràmit telemàtic:

En el cas que la llicència de pesca de l'embarcació s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el procediment telemàtic s'haurà d'aportar una còpia (document o imatge) de la mateixa.

Tràmit presencial

Sol·licitud degudament emplenada i signada per la persona propietària de l'embarcació.

Models:

Termini màxim

1 any

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176804

Observacions

A efectes del seguiment de l’activitat pesquera i l’evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, formalitzant els documents que subministrarà l’Administració amb l’autorització. No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.