Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajut econòmic de caràcter social complementari de les pensions no contributives 2018.

Prestació de caràcter social per ajudar a les persones amb dificultats econòmiques.

Persones destinatàries

Persones de més de 65 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

Les persones beneficiaries de la renda social garantida (RESOGA), no poden rebre aquesta prestació d'ajuda econòmica de caràcter social (Modificació del Decret 63/2017 de 22 de desembre).

Termini per a resoldre i notificar

Per a les persones que ja són beneficiàries d'alguna prestació econòmica periòdica que gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Pensions no Contributives, Fons d'Assistència Social, LISMI), se'ls ha de comunicar la concessió de la prestació.

Per a les persones que no són beneficiàries de prestació econòmica periòdica que gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació , el termini per a resoldre serà de dos mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden rebre aquesta prestació les persones residents a les Illes Balears que tinguin reconeguda una de les següents prestacions periòdiques:

a) PNC

b) LISMI

c) F.A.S.

i persones que no tinguin cap prestació de les esmentades i que a més tinguin més de 65 anys o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Documentació a presentar

Les persones que no són beneficiaries de alguna prestació econòmica periòdica que gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació hauran de presentar:

1. Fotocòpia compulsada del llibre de família.

2. Una declaració de veracitat de les dades bancaries i fotocopia del compte corrent.

3. En el cas de persones estrangeres naturals d'un país que no pertany a la Unió Europea, una fotocòpia compulsada del document acreditatiu d'haver obtingut la residència legal. En el cas de membres de la Unió Europea certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 01/03/2018 fins al 31/03/2018 ambdós inclosos.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Prestacions Socials

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177000 - Fax: 971176921