Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Ajut econòmic de caràcter social complementari de les pensions no contributives. (NO ES NECESSARI DEMANAR CITA PREVIA)

Prestació de caràcter social per ajudar a les persones amb dificultats econòmiques.

Persones destinatàries

Persones de més de 65 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Termini per a resoldre i notificar

Per a les persones que ja són beneficiàries d'alguna prestació econòmica periòdica que gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Pensions no Contributives, Fons d'Assistència Social, LISMI), se'ls ha de comunicar la concessió de la prestació.

Per a les persones que no són beneficiàries de prestació econòmica periòdica que gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació , el termini per a resoldre serà de dos mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden rebre aquesta prestació les persones residents a les Illes Balears que tinguin reconeguda una de les següents prestacions periòdiques:
a) PNC
b) LISMI
c) F.A.S.

i persones que no tinguin cap prestació de les esmentades i que a més tinguin més de 65 anys o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Documentació a presentar

Les persones que no són beneficiaries de alguna prestació econòmica periòdica que gestiona la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació hauran de presentar:
1. Fotocòpia compulsada del llibre de família.
2. Una declaració de veracitat de les dades bancaries i fotocopia del compte corrent.
3. En el cas de persones estrangeres naturals d'un país que no pertany a la Unió Europea, una fotocòpia compulsada del document acreditatiu d'haver obtingut la residència legal. En el cas de membres de la Unió Europea certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 01/03/2017 fins al 31/03/2017 ambdós inclosos.

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Prestacions Socials

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177272 - Fax: 971176921