Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública

Si una persona sol·licitant d'informació pública no està d'acord amb la resolució recaiguda o no ha rebut cap resposta en el termini màxim legalment establert, podrà interposar, de forma potestativa (ja que també poden recórrer directament davant la Jurisdicció contenciosa administrativa) una reclamació davant la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears. S'exceptuen les resolucions dictades pels òrgans prevists en l'article 2.1.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en què només es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

D'acord amb l'article 24.6 i la disposició addicional 4ª de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la resolució de la reclamació correspon (en els supòsits de resolucions dictades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i la resta d'entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions de les Illes Balears, compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a l'òrgan independent que ha determinat aquesta Comunitat Autònoma, concretament, a la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears.

Codi SIA

208301

Persones destinatàries

Qui pot presentar una reclamació davant la Comissió:

a) Les persones a les quals l'Administració ha denegat totalment o parcialment la sol·licitud d'informació per resolució expressa, a les què no se'ls ha admès la sol·licitud o que no estan satisfetes amb el contingut de la resolució.

b) Les persones que han sol·licitat informació a l'Administració i aquesta no els ha donat resposta expressa, de manera que s'ha produït silenci administratiu.

c) Les persones les sol·licituds d'informació de les quals s'han resolt favorablement i a les quals, malgrat això, no se'ls ha donat un accés efectiu a la informació en el termini que indicava la resolució (màxim deu dies) o que no estan satisfetes amb la informació lliurada

d) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es veuen afectats per l'accés atorgat a la informació pública.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució de la reclamació és de tres mesos des de la recepció de la sol.licitud per la Comissió.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Es recomana usar el formulari annex.

En cas de presentar la reclamació mitjançant un escrit d'interposició (en lloc d'usar el formulari recomanat adjunt), aquest s'ha de dirigir a la Comissió per a les reclamacions d' accés a informació pública i ha de contenir:

a) La identitat de la persona reclamant i, si escau, de la persona representant

b) Les dades de presentació de la sol·licitud d'informació (administració i organisme afectat, amb indicació de la data i numero de registre d'entrada); informació sol·licitada i, potestativament, els motius que justifiquen la petició d'informació.

c) La indicació de la resolució expressa contra la qual es reclama (data i òrgan que la resol i data de la notificació de la resolució) o indicació de que ha transcorregut el termini legalment establert sense haver recaigut cap resolució (silenci)

d) La raó de la reclamació i la seva fonamentació. Si bé no és obligatori motivar l'exercici del dret d'accés a la informació pública, és aconsellable motivar i fonamentar les reclamacions, especialment si en el dret d'accés a la informació s'han de ponderar els drets o interessos de terceres persones.

e) L'adreça a efectes de notificacions i el mitjà de comunicació escollit per la persona reclamant en les seves relacions amb la Comissió. S'ha de tenir en compte que, si s'opta pel mitjà telemàtic, les notificacions es posaran a disposició de la persona reclamant a la seva Carpeta Ciutadana del Punt d'Accés General (podeu accedir-hi clicant aquest enllaç: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm). IMPORTANT: per accedir a les notificacions de la carpeta ciutadana, s'ha de disposar de DNI electrònic, certificat electrònic o sistema Cl@ve).

f) Lloc, data i signatura de la persona reclamant ( o, si escau, de la persona representant)

Òrgan competent per a resoldre

Comissió per les reclamacions d'accés a la informació pública

Tràmits

X

Formulari de reclamació

Requisits

Vegeu apartat persones destinatàries

Documentació a presentar

Documentació a adjuntar al formulari (o a l'escrit d'interposició):

· Còpia de la sol·licitud d'accés a la informació (obligatori).

· Còpia de la resolució, si escau (obligatori quan n'hi hagi).

· Còpia o justificant de la notificació, si escau.

· Documentació acreditativa de la representació (quan no es faci constar a l'escrit d'interposició el número d'inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA),

· DNI de la persona sol·licitant si heu marcat o indicat que no voleu que es consultin les vostres dades per mitjà de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

· DNI de la persona representant si heu marcat o indicat que no voleu que es consultin les vostres dades per mitjà de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

· Qualsevol altra documentació que consideri rellevant per a la tramitació de la reclamació.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Per interposar la reclamació teniu un mes a comptar des de:

a) La recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació.

b) El venciment del termini de deu dies establerts a l'article 22 de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, sense que s'hagi facilitat efectivament accés a la informació objecte d'una sol·licitud estimada expressament.

c) El moment de producció del silenci administratiu, si bé, en aquests casos, s'admet la presentació de reclamacions a qualsevol moment.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió per les reclamacions d'accés a la informació pública

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió per les reclamacions d'accés a la informació pública

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971177714

(craip@caib.es)

Observacions

Vegeu document annexe amb instruccions envers la forma de presentació i sobre els recursos que es poden interposar posteriorment.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Comissió per les reclamacions d'accés a la informació pública
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional