Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Sol·licituds d'ajuts de menjador, curs 2016-2017

Ajuts individualitzades de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2016-2017 cursin estudis a centres docents públics i concertats no universitaris, en els nivells de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària i presentin la sol·licitud en els terminis establerts. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport.

Persones destinatàries

Alumnes que durant el curs escolar 2016-2017 cursen estudis a centres públics i alumnes de centres concertats.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució final del procediment és de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Les sol·licituds han d'estar segellades, signades i datades amb el seu corresponent registre d'entrada al centre.

Normativa del procediment

  X

  Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 28 d'abril de 2016 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2016

  Número

  57

  Pàgina

  13382

  Organisme competent

  Servei de Comunitat Educativa

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Alumnes que durant el curs escolar 2016-2017 cursen estudis a centres públics i alumnes de centres concertats.

Documentació a presentar

Model de sol·licitud i documentació corresponent en funció del barem.

Models:

Termini màxim

Del 9 al 23 de maig

Lloc

Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Contacte
Servei o Secció responsable

Servei de Comunitat Educativa

c/ d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177782 - Fax: 971176958

(faginer@dgice.caib.es)

Observacions

Ajudes individualitzades de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2016-2017 cursin estudis a centres docents públics i concertats no universitaris, en els nivells de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària i presentin la sol·licitud en els terminis establerts. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport.