Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2017-2018 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura.

Persones destinatàries

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

30 dies naturals

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El pla d'innovació pedagògica per a la millora educativa del centre és un document estratègic que, a partir de l'anàlisi de les necessitats detectades pel centre educatiu en les quatre darreres memòries anuals, defineix els objectius de millora i les estratègies i les actuacions necessàries per aconseguir-los.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Sol·licitud de participació

Requisits

Pertànyer a un centre de titularitat pública depenent de la Conselleria d'Educació i Universitat que imparteixi ensenyaments no universitaris.

Pertànyer a l'equip directiu del centre o a un conjunt de membres del claustre que suposi, com a mínim, el 30% dels membres que el conformen i que vulguin presentar projecte.

Documentació a presentar

a) L'imprès de sol·licitud oficial (annex 3) que trobareu en format electrònic a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres emplenat, signat i amb el registre de sortida del centre i degudament escanejat.

b) El pla d'innovació pedagògica per a la millora educativa del centre, en un únic document en format PDF.

c) El certificat, degudament escanejat, que acredita que el claustre de professors i el consell escolar han aprovat la sol·licitud de participació en la convocatòria, en el qual ha de quedar reflectit el tant per cent de membres que hi donen suport en cada cas.

d) El certificat de la direcció del centre, escanejat, que acredita l'adquisició de compromisos del centre i dels professors, que ha d'incloure, a més:

- Els noms dels responsables de l'equip que impulsa el pla i les tasques assumides.

- Els noms i els llinatges dels professors compromesos en la formació vinculada al pla d'innovació pedagògica per a la millora educativa del centre per al curs 2017-2018, amb la indicació del tant per cent que suposen respecte del total del claustre.

- Els noms i els llinatges dels professors que participaran en el procés d'aprenentatge i assessorament entre iguals, amb la indicació del tant per cent que suposen respecte del total del claustre. Aquest procés es basa en l'observació d'aula entre companys d'un mateix centre o d'altres centres, segons la modalitat triada.

Models:

Termini màxim

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31 de març de 2017

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177752 - Fax: 971176905

(qualitat@dgplacen.caib.es)

Observacions

Lloc de presentació preferent: qualitat@dgplacen.caib.es