Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Notificació de la decisió de transmetre el domini de la totalitat d'un immoble amb més d'un habitatge sempre que almenys un d'aquests estigui arrendat, a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Administració

Instrumentar i articular el tràmit que permeti al propietari de la totalitat d'un immoble amb més d'un habitatge, sempre que almenys un d'aquests estigui arrendat, notificar a l'Administració la seva decisió de transmetre el domini de la totalitat de l'immoble, a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte per part de l'Administració, en previsió del que estableix l'article 26 ter de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears

Codi SIA

2328560

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que vulguin transmetre la totalitat d'un immoble amb més d'un habitatge, sempre que almenys un estigui arrendat.

Òrgan Instructor

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

C/ de Manuel Azaña, 9 . Tel.: 900700003 - Fax: 971468829