Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Notificació de la decisió de transmetre un habitatge protegit i els seus annexos o de sòl reservat per a la seva construcció a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Administració

Instrumentar i articular el tràmit que permeti al propietari d'un habitatge protegit i els seus annexos o de sòl reservat per a la seva construcció notificar a la Direcció General d'Habitatge la seva decisió de transmetre-la l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Administració, en previsió del que estableixen els articles 75 i següents de la Llei 5/2018, de 19 de juny de l'habitatge de les Illes Balears.

Codi SIA

2328561

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que vulguin transmetre un habitatge protegit i els seus annexos o de sòl reservat per a la seva construcció.

Òrgan Instructor

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

C/ de Manuel Azaña, 9 . Tel.: 900700003 - Fax: 971468829