Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Transmissió a un gran tenidor d'un habitatge, o terreny en sòl urbà o urbanitzable, adquirit en procés judicial o extrajudicial; o inscrit en el Rec. d'habitatges desocupats, per l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Ad

Instrumentar i articular el tràmit que permeti a un gran tenidor notificar a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) la decisió de transmetre a un altre gran tenidor un habitatge amb els seus annexos, o un terreny en sòl classificat com a urbà o urbanitzable, adquirit en procés judicial o extrajudicial; o un habitatge inscrit en el Registre d'habitatges desocupats, a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte per part de l'Administració, en previsió del que estableixen els articles 26 quater i 36.4 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears.

Codi SIA

2328517

Persones destinatàries

Grans tenidors: persones físiques o jurídiques que, per si mateixes, de manera directa, o indirectament a través de la participació en altres societats o grups de societats (vid. art. 42 del Codi de comerç) de les quals tenguin el control efectiu, disposen de deu o més habitatges, en l'àmbit de les Illes Balears, en règim de propietat, lloguer, usdefruit o qualsevol altre dret que els faculti per cedir-ne l'ús, i que tenguin com a activitat econòmica la promoció immobiliària, la intermediació, la gestió, la inversió, la compravenda, el lloguer o el finançament d'habitatges.

Òrgan Instructor

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

C/ de Manuel Azaña, 9 . Tel.: 900700003 - Fax: 971468829

(vendahabitatgeprotegit@ibavi.caib.es)