Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

1. L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria de les ajudes estatals i autonòmiques de l'any 2021 per als lloguers d'habitatges que es reportin a partir de l'1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021.

2. Aquestes ajudes estatals i autonòmiques tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent en règim de lloguer, a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes als inquilins que consisteixen en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha de satisfer per l'habitatge llogat.

Codi SIA

2451115

Persones destinatàries

Poden sol·licitar les ajudes per al lloguer d'habitatges que preveu aquesta convocatòria les persones físiques majors d'edat o emancipades, residents en les Illes Balears, que compleixin els requisits generals i específics següents:

a) Que siguin titulars en qualitat d'arrendataris d'un contracte de lloguer d'habitatge d'una durada mínima d'un any. El contracte s'ha d'haver formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. La condició d'arrendatari o arrendatària s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació d'aquest contracte.

b) Que l'habitatge arrendat constitueixi la residència habitual i permanent de l'arrendatari o arrendatària, la qual cosa ha d'acreditar-se mitjançant un certificat històric de convivència en el qual han de constar, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període per al qual es concedeix l'ajuda.

c) Que estiguin al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

Únicament per acreditar aquest requisit, s'admeten els rebuts lliurats en mà mitjançant un escrit signat per la persona arrendadora. No obstant això, aquests rebuts no s'admeten a l'efecte de la justificació per pagar l'ajuda, d'acord amb l'article 26 d'aquesta Ordre.

d) Que la habitatge objecte de lloguer estigui situat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Que els titulars del contracte d'arrendament amb domicili habitual i permanent en l'habitatge llogat tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas que els titulars del contracte siguin estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

f) Que l'habitatge objecte del contracte de lloguer tengui una renda màxima mensual que sigui igual o inferior a 900 € mensuals (segons municipi). No són objecte de subvenció aquelles sol·licituds en les quals els contractes tenen rendes mensuals que superen el límit anterior.

g) Que els ingressos de les persones que tenguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge llogat, siguin o no titulars del contracte de lloguer, compleixin el requisit d'ingressos màxims que estableix l'article 12 d'aquesta Ordre.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar les resolucions de concessió de les ajudes per al lloguer d'habitatges, així com també les resolucions de denegació de les ajudes i les de no admissió a tràmit o desistiment de les sol·licituds presentades, és de sis mesos comptadors des de la data en què acabi el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Poden sol·licitar les ajudes per al lloguer d'habitatges que preveu aquesta convocatòria les persones físiques majors d'edat o emancipades, residents en les Illes Balears, que compleixin els requisits generals i específics següents:

a) Que siguin titulars en qualitat d'arrendataris d'un contracte de lloguer d'habitatge d'una durada mínima d'un any. El contracte s'ha d'haver formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. La condició d'arrendatari o arrendatària s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació d'aquest contracte.

b) Que l'habitatge arrendat constitueixi la residència habitual i permanent de l'arrendatari o arrendatària, la qual cosa ha d'acreditar-se mitjançant un certificat històric de convivència en el qual han de constar, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període per al qual es concedeix l'ajuda.

c) Que estiguin al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

Únicament per acreditar aquest requisit, s'admeten els rebuts lliurats en mà mitjançant un escrit signat per la persona arrendadora. No obstant això, aquests rebuts no s'admeten a l'efecte de la justificació per pagar l'ajuda, d'acord amb l'article 26 d'aquesta Ordre.

d) Que la habitatge objecte de lloguer estigui situat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Que els titulars del contracte d'arrendament amb domicili habitual i permanent en l'habitatge llogat tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas que els titulars del contracte siguin estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

f) Que l'habitatge objecte del contracte de lloguer tengui una renda màxima mensual que sigui igual o inferior a 900 € mensuals (segons municipi). No són objecte de subvenció aquelles sol·licituds en les quals els contractes tenen rendes mensuals que superen el límit anterior.

g) Que els ingressos de les persones que tenguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge llogat, siguin o no titulars del contracte de lloguer, compleixin el requisit d'ingressos màxims que estableix l'article 12 d'aquesta Ordre.

Documentació a presentar

1. Juntament amb la sol·licitud d'ajuda per al lloguer d'habitatges s'ha de presentar la documentació necessària següent:

a) La còpia del document nacional d'identitat de cadascuna de les persones físiques titulars del contracte de lloguer o document acreditatiu de la residència legal a Espanya.

b) La copia del document acreditatiu de les facultats de representació del representant de la persona física sol·licitant, si s'escau.

c) L'autorització expressa, en tot cas, de la persona física sol·licitant i de la resta de membres de la unitat de convivència perquè, segons el model que figura en l'annex 2, l'òrgan instructor i/o l'entitat col·laboradora pugui obtenir, de manera directa, la informació que acrediti les dades d'identitat o de caràcter personal de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència, el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social de les persones titulars del contracte de lloguer, els ingressos dels membres de la unitat de convivència majors d'edat, i qualsevol altra informació tributària o econòmica que figuri en l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) El certificat d'índexs de qualsevol Registre de la Propietat acreditatiu del fet que, quant al llogater o llogaters que figuren en el contracte de lloguer, no apareixen titularitats registrals vigents a favor seu en tot el territori nacional, com a propietaris, usufructuaris o titulars registrals de qualsevol dret real que permeti l'ús i gaudi d'algun habitatge situat en territori espanyol. En cas de ser-ho, cal acreditar la no disponibilitat de l'ús i gaudi de l'habitatge per alguna de les causes que estableix l'article 13.2.a) d'aquesta Ordre.

e) La còpia completa del contracte de lloguer en vigor, amb inclusió expressa del mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora. Si la renda inclou aparcament, annexos o imposts, ha de desglossar-se l'import del lloguer que correspon a l'habitatge.

f) El certificat històric de convivència (en què han de constar, en la data de la sol·licitud, totes les persones que tenen el domicili habitual i permanent en l'habitatge i amb indicació de la data d'alta en aquest domicili), a l'efecte de determinar que l'habitatge llogat és el domicili habitual i permanent dels arrendataris, durant tot el període del contracte per al qual es concedeix l'ajuda.

g) Els justificants acreditatius del pagament de les rendes mensuals del contracte de lloguer fins a la data de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

Només són subvencionables els justificants de pagament del lloguer fets per transferència, domiciliació o mitjançant ingrés, a través d'una entitat financera o de crèdit des de l'1 de gener de 2021, en el cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de vigència posterior, a partir d'aquesta, i en tots dos casos fins a la darrera mensualitat vençuda i que compleixin els requisits que s'expressen en l'apartat 1.a) de l'article 14 d'aquesta Ordre a l'efecte de la justificació per al pagament de l'ajuda.

h) El títol de família nombrosa expedit per l'Administració competent.

En el cas que aquest títol no s'hagi sol·licitat o estigui pendent d'atorgament, s'ha d'aportar el llibre de família, juntament amb la còpia amb registre d'entrada de la sol·licitud per a la concessió d'aquest títol, el qual s'ha de presentar immediatament que s'obtengui.

i) La declaració administrativa sobre el tipus i el grau de discapacitat reconegut per l'òrgan competent, en el cas de persones amb discapacitat.

j) Les declaracions responsables dels sol·licitants titulars del contracte de lloguer que figuren en l'annex 3.

k) La declaració responsable dels sol·licitants titulars del contracte de lloguer, segons el model que figura en l'annex 3, segons la qual declaren que, tant ells com la resta de membres de la unitat de convivència.

l) La declaració responsable dels sol·licitants titulars del contracte de lloguer de veracitat de dades bancàries, segons el model que figura en l'annex 1.4.

2. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'òrgan instructor i a l'entitat col·laboradora, si s'escau, per obtenir informació d'altres administracions públiques respecte de les dades d'identitat o de caràcter personal, tributàries o econòmiques i de qualsevol altre tipus que puguin ser necessàries per resoldre el procediment.

3. En el cas que s'hagi estat beneficiari d'una ajuda de lloguer d'habitatge de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge en anys anteriors i els documents relacionats en els apartats a), e), h) i i) d'aquest article no hagin estat objecte de cap modificació, es poden substituir per una declaració responsable (annex 1.5) que manifesti que el contingut d'aquesta documentació no ha variat respecte de la concessió de l'ajuda de lloguer de referència.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda comença el dia 1 d'octubre de 2021 i finalitza el 30 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

C. d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971176517 - Fax: 971176962

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Habitatge i Arquitectura
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar