Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Regularització del complement econòmic de la carrera professional (a l'àmbit de l'Ibsalut)

Ajustar els imports del complement econòmic de la carrera professional de conformitat amb el Text consolidat dels Acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears

Codi SIA

2446476

Persones destinatàries

Personal estatutari de l'IBSalut en actiu.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos (art. 50.2 Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB)

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General(IbSalut)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

- Estar en servei actiu en el IBSalut

- Estar enquadrat dins un nivell o grau de carrera professional a l'IBSalut (Si es posseix una grau o nivel de carrera professional d'un altre Servei de Salut del SNS distint de l'IBSalut i, a més, es té la condició de personal estatutari fixe a ambdós serveis de salut, s'ha de sol·licitar previament l'homologació del grau o nivell)

Documentació a presentar

- Sol·licitud degudament emplenada

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Sense termini de presentació de sol·licituds. Es pot sol·licitar tot l'any.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Avaluació i Carrera Professional

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Avaluació i Carrera Professional

C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló. Tel.: 971704422

(carreraprofessional@ibsalut.es)

Observacions

Código DIR3: A04029526

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Avaluació i Carrera Professional

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar