Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts de xecs de consultoria per impulsar la indústria

Ajuts per a l'elaboració i el disseny de:

Programa I: pla de transformació digital, en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l'any 2021.

Programa II: pla d'internacionalització, en el marc del programa «IExporta, estratègia d'internacionalització» per a l'any 2021.

Programa III: informes de la petjada de carboni corporativa, en el marc del programa «ISostenibilitat, estratègia de millora de la sostenibilitat industrial» per a l'any 2021.

Codi SIA

2406896

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de ser microempreses, petites i mitjanes empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També poden ser-ne beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial del Registre Integrat Industrial. També poden ser-ne beneficiàries les inscrites en el grup 162 de l'IAE.

Per als programes I i II, a més podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de ser microempreses, petites i mitjanes empreses de caràcter auxiliar a la indústria amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en les divisions 6, 8 i 9. Concretament:

Divisió 6: grup 613. Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir; grup 614.2. Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa; 614.3. Comerç a l'engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar; grup 616. Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i química; grup 617. Un altre comerç a l'engròs interindustrial.

Divisió 8, agrupació 84: serveis prestats a empreses.

Divisió 9, agrupació 92: serveis de sanejament, neteja i similars, i grup 936. Recerca científica i tècnica; grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

També poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els clústers industrials i els centres tecnològics empresarials que estiguin establerts físicament a les Illes Balears, i que hi tenguin el domicili fiscal en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut, i desenvolupin les seves accions en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats dels quals coincideixin amb l'objecte d'aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Tràmits

X

sol·licitud

Requisits

És molt important seguir les següents passes per que l'ajut sigui presentat correctament:

1.1. La sol·licitud i tota la documentació que s'ha d'adjuntar s'ha d'iniciar a la plataforma de l'IDI en el següent enllaç Model sol·licitud

1.2. Una vegada acabat el punt 1.1, el sistema generarà un PDF, que s'ha de signar electrònicament i registrar en el Registre Electrònic Comú (REC)

(aquesta passa és molt important, si no es lliura a través del REC s'entendrà com a NO PRESENTADA la sol·licitud de l'ajut).

Documentació a presentar

En el cas de persones físiques i/o jurídiques: cal adjuntar una descripció de l'empresa i la seva activitat.

Específic per a persones jurídiques: cal adjuntar una còpia del número d'identificació fiscal de la societat.

Específic per a clústers i/o centres industrials:

Document constitutiu de l'entitat inscrita adequadament en el registre corresponent, així com poder suficient a favor del signant, en cas que aquest no figuri acreditat en l'escriptura, o certificat actualitzat del registre corresponent. També una memòria explicativa i econòmica, en la qual s'especifiquin les activitats que desenvolupa l'entitat, la localització, l'abast, les característiques i la repercussió de l'entitat sobre el sector.

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. És a dir, fins dia 26 d'abril de 2021.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(vrossello@idi.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Finalitat Tramitació del procediment. Gestió i execució de les tasques necessàries per a la correcta tramitació de la convocatòria, incloent tots els tràmits administratius, fiscals i comptables.
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal.
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar