Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social per als anys 2018-2019

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de persones dins l'àmbit social.

Codi SIA

1778520

Persones destinatàries

Federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de sis mesos comptadors des de l'endemà que acabi el termini de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

  • RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA
  • MODIFICACIÓ
    Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 4 d'octubre de 2018 per la qual s'esmenen les errades observades en la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 21 d'agost de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Veure requisits convocatòria

Documentació a presentar

1. Les entitats interessades que compleixin els requisits que estableix el punt 3 d'aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, que ha de signar la persona representant legal de l'entitat.

2. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar, sempre que no estigui en poder de l'Administració o es pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques, segons el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, la documentació següent:

a. Una fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal.

b. Una còpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat degudament inscrits en el registre corresponent. En aquests estatuts ha de constar expressament la realització d'activitats, serveis o programes de l'àmbit social.

c. L'acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc).

d. L'acreditació de la inscripció de l'entitat en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears.

e. Una declaració responsable del fet que l'entitat sol·licitant té com a activitat principal programes de l'àmbit social.

f. Una declaració responsable del fet que l'entitat sol·licitant no està inclosa en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció (imprès 2).

g. Una declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut cap altre ajut o finançament per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat (persona física o jurídica) o públic, tant nacional com estranger, o bé, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 3).

h. Una declaració responsable en relació al compliment de les obligacions que estableix l'article 20 del TRLS , l'article 10 de les bases, les que estableix aquesta convocatòria així com l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (imprès 4).

i. Una autorització expressa de la persona representant de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan instructor del procediment pugui expedir el certificat telemàtic justificatiu del fet que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, i amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (imprès 5). En cas que l'entitat no ho autoritzi, s'ha d'aportar aquest certificat.

j. Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, d'acord amb el model. En el cas que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, n'hi ha prou amb indicar on s'ha de fer el pagament. La titularitat del compte bancari ha de ser de l'entitat o la persona sol·licitant de la subvenció. (imprès 6).

k. Un certificat signat per la persona representant de l'entitat en el qual es faci constar l'adreça de la seu o la delegació permanent i activa a les Illes Balears, així com dels altres locals dels que disposa l'entitat, amb una indicació clara dels serveis que es duen a terme a cada local.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Serveis Socials
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional